Arsacal
button
button
button
button


Xpand begeleidt pastorale krachten

30 jaar dienstverlening aan dienend leiderschap

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017 - 307 woorden

Xpand is een advies­bu­reau dat in een heel aantal lan­den pries­ters en andere ker­ke­lijke werkers begeleidt om het beste uit zich­zelf te halen (en daarbij Gods genade niet te vergeten). In ons bisdom is Xpand al ver­schil­lende jaren actief en heeft pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers gecoacht in hun rol om lei­ding te geven aan de ge­meen­schap. Op vrij­dag 29 sep­tem­ber vierde Xpand in Doorn het 30 jarig bestaan.

De pastoors hebben het niet altijd ge­mak­ke­lijk. Zij moeten lei­ding geven aan pa­ro­chies in een tijd waarin veel vragen op hen afkomen rond samen­wer­ken en samen­gaan. Zij zien kerk­be­zoek afnemen, mensen zich vaak ver­zet­ten tegen ver­an­de­ringen en staan bij dit alles voor de taak om aller­eerst zelf steeds gees­te­lijk bij te tanken zodat zij het vuur van de heilige Geest volop bran­dend hou­den, het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen en ini­tia­tie­ven te nemen om nieuwe mensen met de bood­schap van het evan­ge­lie te bereiken en tege­lijk lei­ding te geven aan fusies en samen­gaan van ge­meen­schappen en niet zel­den ook het sluiten van kerken en het voor­be­rei­den en be­ge­lei­den van de ge­meen­schap naar een nieuwe lokatie. Dat vraagt veel geloof, inzet, tact en bestuur­lijk door­zet­tings­ver­mo­gen.

Gelukkig wor­den zij in deze taken vaak bij gestaan door diakens en pas­to­raal werkers, door cate­chisten en vrij­wil­li­gers, die niet zel­den ook bij­zon­dere kwali­teiten hebben om in dit alles behulp­zaam te zijn.

Het bureau Xpand heeft trajecten ont­wik­keld om hen hierin te be­ge­lei­den en daar maken we in ons bisdom dus al weer heel wat jaren gebruik van. Over het alge­meen is men posi­tief over deze vorm van coaching, die men als een goede onder­steu­ning ervaart.

Ik wilde dan ook niet ont­bre­ken op dit 30 jarig bestaan om Xpand te fe­li­ci­te­ren en te bedanken.

De dag was gewijd aan het thema van het laatste boek van Paul Donders, initi­ta­tiefnemer van Xpand, dat over levens­plan­ning en blijven leren gaat.

 

Terug