Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe bestuursvoorzitter van Verus treedt aan

Wim Kuiper neemt afscheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017 - 267 woorden
Gedelegeerden nemen afscheid van Wim Kuiper
Gedelegeerden nemen afscheid van Wim Kuiper
Met de nieuwe voorzitter, mw. Loes Ypma
Met de nieuwe voorzitter, mw. Loes Ypma
De boeken liggen klaar, ieder kreeg er een mee
De boeken liggen klaar, ieder kreeg er een mee

Op vrij­dag 29 sep­tem­ber nam dr. Wim Kuiper afscheid als voor­zit­ter van de onder­wijs­orga­ni­sa­tie Verus, pro­fiel­orga­ni­sa­tie voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs. Een nieuwe voor­zit­ter, Loes Ypma, werd tij­dens de leden­bij­een­komst offi­cieel aan­ge­steld.

Er was een inte­res­sant pro­gram­ma opgezet rond het afscheid van Wim Kuiper, waarin de nodige aan­dacht was voor de inden­ti­teit van het katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs die hem altijd zeer ter harte is gegaan. Wim Kuiper heeft een pro­tes­tantse ach­ter­grond en is Angli­caans gewor­den, maar volgt regel­ma­tig retraites bij de Jezuïeten, zoals op deze mid­dag nog eens aan de orde kwam. Hij heeft de organi­sa­tie van Verus geleid van de pro­tes­tantse besturen­orga­ni­sa­tie naar Verus en ver­vol­gens naar de fusie met de katho­lie­ke besturen­orga­ni­sa­tie VKO. Van harte wensen we hem alle zegen voor de toe­komst.

Zijn op­vol­ger is katho­liek en was tot voor kort tweede kamerlid voor de PvdA, mw. Loes Ypma, 37 jaar. Op de mid­dag van het afscheid heb ik kort met haar kunnen kennis­ma­ken en dat zullen we bin­nen­kort wel een keer kunnen ver­volgen. Van harte wens ik haar veel zegen en succes bij het lei­den van deze onder­wijs­orga­ni­sa­tie die staat voor het confessioneel onder­wijs.

Tijdens de mid­dag werd ook een boek ge­pre­sen­teerd: “Gedachten bij goed onder­wijs. In­spi­ra­tie­bron voor scholen om goed onder­wijs vorm te geven”, waarin de waar­den van geloof, hoop en liefde centraal staan.

Ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van Verus en van het onder­wijs spraken Wim Kuiper toe en lichtten zijn kwali­teiten toe. Namens het katho­liek onder­wijs was dat dr. Eugene Bernard, bestuursvoor­zit­ter van de OMO-scholen.

Ook de meeste bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs waren aanwe­zig bij deze dag (zie foto)

Terug