Arsacal
button
button
button
button


Door paus Franciscus benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2017 - 376 woorden
Met mgr. Jozef Punt en mgr. Jan van Burgsteden bij paus Franciscus
Met mgr. Jozef Punt en mgr. Jan van Burgsteden bij paus Franciscus
Door paus Franciscus benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur

Op zater­dag 30 sep­tem­ber is in Rome bekend gemaakt dat paus Fran­cis­cus me heeft benoemd tot lid van de Apos­to­lische Signatuur, de hoogste recht­bank van de katho­lie­ke kerk, samen met drie kar­di­na­len en een aarts­bis­schop. Dit betekent niet dat mijn overige wer­zaam­he­den ver­an­de­ren.

‘Hoge Raad’

De Apos­to­lische Signatuur is de ‘Hoge Raad’ van de katho­lie­ke kerk en oor­deelt onder meer over bepaalde vormen van beroep tegen uit­spra­ken van de Romeinse Rota en over een beroep dat tegen beleidsbeslis­singen wordt inge­steld (admi­ni­stra­tieve geschillen). Dit laatste beroep wordt ge­woon­lijk inge­steld tegen beslis­singen van de Con­gre­ga­tie van de Romeinse curie, die de instantie is waar men in beroep gaat tegen beslis­singen van vooral bis­schop­pen. De Signatura beoor­deelt met name of de besluit­vor­ming op de juiste wijze is gegaan. Hoofd van de Signatura is de Prefect, kar­di­naal Dominique Mamberti.

Benoem­den

Van de vier benoem­den ben ik de enige die wat ver­der van Rome weg woont, ook de enige die nooit in de Signatura heeft gewerkt. De anderen zijn Zijne Eminentie kar­di­naal Agostino Vallini, die eer­der prefect van de Signatura was en tot voor kort de kar­di­naal-vica­ris van Rome en nu met emeritaat is, Zijne Eminentie kar­di­naal Edoardo Menichelli, tot voor kort aarts­bis­schop van Ancona-Osimo die vroe­ger even­eens voor de Signatura gewerkt heeft onder meer als se­cre­ta­ris van de prefect, Zijne Eminentie kar­di­naal Raymond Leo Burke, die tot voor enkele jaren prefect (hoofd) van de Apos­to­lische Signatuur was en Aarts­bis­schop Frans Daneels, die se­cre­ta­ris van de Apos­to­lische Signatuur was en onlangs met emeritaat is gegaan. Het is een gezel­schap van zeer eminente mensen en uits­te­kende canonisten (des­kun­digen in canoniek recht) waartussen ik me een beetje klein voel.

Vertrouwen

De benoe­ming kwam on­ver­wacht. Twee dagen gele­den werd ik ervan op de hoogste gesteld, dat was wel een verras­sing. Ik was al wel sinds 2003 consultor van de Con­gre­ga­tie voor de clerus.

Ik ben paus Fran­cis­cus dank­baar voor het in mij gestelde ver­trouwen. Het is een eer­volle benoe­ming maar een die ook tijd zal vragen. Niet voor niets zijn de andere benoem­den kar­di­na­len en bis­schop­pen die - naar ik aanneem - in deze fase van hun leven over iets meer tijd kunnen be­schik­ken. Ik hoop - met Gods hulp - het ver­trouwen dat in mij is gesteld niet teleur te stellen.

Terug