Arsacal
button
button
button
button


Ontmoetingen in Milaan

Nieuwe aartsbisschop: eenvoudig, voor de armen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2017 - 328 woorden
ring van H. Carolus Borromeüs
ring van H. Carolus Borromeüs
Het merkwaardige schilderij van kard. Carlo Maria Martini in het bisschopshuis
Het merkwaardige schilderij van kard. Carlo Maria Martini in het bisschopshuis
voor de Dom in Milaan
voor de Dom in Milaan

Dins­dag 3 ok­to­ber heb ik een bezoek gebracht aan Milaan. Op het pro­gram­ma ston­den ver­schil­lende ont­moe­tingen, onder meer met de pas-geïnstalleerde aarts­bis­schop van Milaan, mgr. Mario Delpini, die bij­zon­der is juist door zijn eenvoud.

In de Dom van Milaan is het altijd druk. De toe­risten staan in lange rijen voor de kerk te wachten en moeten te­gen­woor­dig ook betalen om naar binnen te mogen. Wie voor de Mis komt, mag gratis naar binnen. De eerste functie van de Dom is dui­de­lijk dat het een kerk is: er zijn zes H. Missen op de week­da­gen, waar goed aan wordt deel­ge­no­men. De eerste Eucha­ris­tie­vie­ring is voor de aarts­bis­schop, die sinds zijn intocht op 24 sep­tem­ber j.l., om zeven uur ’s morgens in deze kerk de heilige Mis viert.

We kregen ver­schil­lende voorwerpen uit de kluis van de Dom te zien, waar­on­der de ring van St. Carolus Borromeüs, die hiernaast is afge­beeld. Daarna brachten we een bezoek aan het aarts­bis­dom waar we eerst de nieuwe aarts­bis­schop hebben ontmoet. Hij staat bekend om zijn eenvoud. Tot nu toe bewoog hij zich door de stad op de fiets en ook nu is hij niet iemand die zich laat opsluiten: aan het einde van ons bezoek kwamen we de aarts­bis­schop nogmaals tegen, pratend met mensen in de binnenhof van het aarts­bis­dom. Hij gaat nu nog op ieder verzoek om een afspraak in, werd ons ver­teld, maar gezien de grootte van het bisdom (zoveel katho­lie­ken als in heel Neder­land) zal hij daarin mis­schien selectiever moeten wor­den. Bij zijn in­stal­la­tie sprak hij een harte­lijk woord van samen­wer­king tot ver­te­gen­woor­digers van de bur­ger­lijke over­heid, tot Joden en Islam en gaf hij aan samen met hen te willen werken aan een mens­waar­dige samen­le­ving. Die morgen had hij eerst de Mis in de ge­van­ge­nis gevierd.

Daarna had­den we een ont­moe­ting met de privé-se­cre­ta­ris van de aarts­bis­schop br. Giorgio en de officiaal van de ker­ke­lijke recht­bank voor Lombardije. Het waren inte­res­sante en harte­lijke uit­wis­se­lingen.

Terug