Arsacal
button
button
button
button


Ruud Stuurman hield zorgcentrum Roomburgh katholiek

afscheid als directeur

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 oktober 2017 - 301 woorden
omslag van het maandblad van Roomburgh met de scheidende directeur
omslag van het maandblad van Roomburgh met de scheidende directeur
tijdens de receptie
tijdens de receptie

Op per­soon­lijke titel was ik woens­dag 11 ok­to­ber aanwe­zig bij het afscheid van de heer Ruud Stuurman als directeur van R.K. Zorg­cen­trum Room­burgh. Na der­tig jaar geeft hij met een gerust hart het stokje door aan op­vol­ger Bert Buirma. Room­burgh is als zorg­cen­trum overeind ge­ble­ven, zelf­stan­dig en echt katho­liek, ondanks alles.

Er is in die der­tig jaar veel gebeurd en op het gebied van de zorg zijn er vele uit­dagingen geweest. De druk om te fuseren en iden­ti­teit in te leveren was groot, terwijl vele zorg­cen­tra door veran­derd rege­rings­be­leid moesten sluiten, maar Room­burgh bleef staande. Daar heeft directeur Ruud Stuurman - zijn naam zegt het al - een zeer be­lang­rijk aan­deel in gehad.
Er zijn aanleunwo­ningen voor wie meer zelf­stan­dig wil wonen en er is zorg voor gede­men­teerde ouderen. Tenslotte is het ook moge­lijk er kortere tijd te ver­blij­ven tij­dens een herstel­pe­rio­de.

Er is een pries­ter in huis en een dage­lijkse H. Mis, rozen­krans­ge­bed en be­zin­nings­bij­een­komsten. En ver­der is er na­tuur­lijk alles wat je in een "gewoon" zorg­cen­trum ook mag ver­wach­ten.

Na de renovatie van Room­burgh en de bouw van een heel nieuwe vleugel (Buena Vista) heeft de schei­dende directeur nog de wens om een nieuwe kapel bij het zorg­cen­trum te bouwen. Hij wil de giften bij gelegen­heid van zijn afscheid voor dat doel gebruiken.

Veel mensen waren tij­dens de receptie aanwe­zig en mede­wer­kers pre­sen­teer­den een mooi lied en een film met ge­tui­ge­nissen over de der­tig voorbije jaren.

Omdat ik Ruud Stuurman al heel lang ken en ik dank­baar ben voor de zorg die Room­burgh heeft gegeven aan mijn vroe­gere huishoudster, zr. Majelle, was ik graag aanwe­zig om hem te bedanken voor zijn inzet voor de katho­lie­ke zaak en hem een gezegende toe­komst te wensen en tevens zijn op­vol­ger de heer Bert Buirma harte­lijk te begroeten en veel zegen te wensen.

Terug