Arsacal
button
button
button
button


Honderd jaar geleden was het zonnewonder

Fatimaprocessie in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 oktober 2017 - 217 woorden

In de bede­vaart­plaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo werd op 13 ok­to­ber met een fees­te­lij­ke licht­pro­ces­sie her­dacht dat hon­derd jaar gele­den in Fatima het zonne­won­der plaatsvond.

Het Portugese stadje Fatima is dit jaar het toneel geweest van vele plech­tige vie­rin­gen en her­den­kingen die hon­derd­dui­zen­den mensen hebben getrokken. Daar werd her­dacht en gevierd dat hon­derd jaar gele­den Maria verscheen aan drie kin­de­ren, Francisco, Jacinta en Lucia met de oproep om boete te doen, te bid­den voor de beke­ring van de zon­daars en het toen communis­tische Rusland toe te wij­den aan het on­be­vlekt hart van Maria. Het zonne­won­der waar­mee de ver­schij­ningen wer­den besloten, werd waar­ge­no­men door zo'n 60.000 mensen die de zon snel om z'n as zagen draaien terwijl het leek of die op aarde neer zou storten, vermoe­de­lijk een ver­wij­zing naar het boek van de Apokalyps - laatste boek van de bijbel - waar een vrouw (Maria) bekleed met de zon verschijnt (Apc 12).

In Heiloo werd dit her­dacht met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en licht­pro­ces­sie voor ie­der­een, met aanbid­ding en een nacht­wake van gebed, catechese, gesprek en samen eten voor de jon­ge­ren. Ik was erbij aanwe­zig om aan de pro­ces­sie deel te nemen en de groep jon­ge­ren te begroeten die moe­dig aan het avontuur be­gon­nen om een nacht op te offeren aan Jezus Christus en Zijn Moeder Maria.

Terug