Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus wil meer aandacht voor missie, niet alleen ver weg...

Speciale maand in oktober 2019

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2017 - 438 woorden
Gaat uit en verkondigt...
Gaat uit en verkondigt...

Paus Fran­cis­cus heeft op 22 ok­to­ber, wereld­mis­sie­dag en de feest­dag van de heilige paus Johannes Paulus II, een speciale missie­maand uit­ge­roe­pen die in ok­to­ber 2019 wordt gevierd en in de tijd ervoor moet wor­den voor­be­reid, om de Kerk méér naar buiten tre­dend, evan­ge­li­se­rend en min­der ‘admi­ni­stra­tief’ te maken. De paus wil meer bewust­zijn van de ‘Missio ad gentes’, de opdracht om de blijde bood­schap door te geven aan wie die niet (meer) kennen.

Gaat uit...

“Gaat uit over heel de wereld en verkon­dig het evan­ge­lie” (Mc. 16,15). Die woor­den van Jezus zijn niet alleen maar een optie voor ons, maar een taak waar we niet van af kunnen zien, zegt de paus.

Beheer

Zeker in onze tijd kan ‘een­vou­dig beheer’ niet volstaan: het min­der wor­dend aantal doopjes en uit­vaar­ten ver­rich­ten en de Mis lezen is on­vol­doen­de.

Bui­ten­ge­wone Missie­maand

In 2019 zal het hon­derd jaar gele­den zijn dat paus Bene­dic­tus XV zijn apos­to­lische brief Maximum illud publi­ceerde over het missie­werk en het is die ver­jaar­dag die de paus aangrijpt om het bewust­zijn te ver­ster­ken van de nood­zaak van missio ad gentes en het ker­ke­lijk leven en de pas­to­raal méér missio­nair te maken. Op weg naar die bui­ten­ge­wone Missie­maand moet de maand ok­to­ber van het volgend jaar een voor­be­rei­ding wor­den “opdat de gelo­vi­gen de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie echt ter harte nemen evenals de omvor­ming van hun ge­meen­schappen tot missio­naire en evan­ge­li­se­rende wer­ke­lijk­he­den”. De paus noemt de liefde voor deze uit­gaande missie een passie voor Jezus en tege­lijker­tijd een passie voor Zijn volk.

Ini­tia­tie­ven

De paus hoopt dat dit ini­tia­tief zal lei­den tot ini­tia­tie­ven en op de eerste plaats het gebed zal intensiveren - wat de ziel is van elke missie - en de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie, bijbelse en theo­lo­gische re­flec­tie op de missie, werken van chris­te­lijke caritas en concrete acties van samen­wer­king en soli­da­ri­teit tussen de kerken hier en ginds. In Rome is de Con­gre­ga­tie voor de evangeli­sa­tie van de volkeren belast met de voor­be­rei­ding.

Contacten leggen

Na­tuur­lijk kan geld geven aan missielan­den niet het enige en zelfs niet het be­lang­rijk­ste doel zijn van die missie­maand. Van harte hoop ik dat velen dit mooie ini­tia­tief van de paus willen onder­steunen en dat ieder in de pa­ro­chies naar wegen zal zoeken om naar buiten te gaan en contacten te leggen en het evan­ge­lie bekend te maken aan mensen voor wie dat vreemd (gewor­den) is. Terecht wordt in dit ver­band door de paus de caritas genoemd; de chris­te­lijke caritas maakt iets zicht­baar van wat geloof concreet betekent en dat de kern van het chris­te­lijk geloof de liefde is.

Terug