Arsacal
button
button
button


Reorganisatie én evangelisatie

Studiedag voor pastorale krachten in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017
kapel van het Julianaklooster (Diocesaan Centrum)
kapel van het Julianaklooster (Diocesaan Centrum)
Mirjam Spruit
Mirjam Spruit
Bij een vorige bijeenkomst van de pastorale krachten
Bij een vorige bijeenkomst van de pastorale krachten

Op 27 november wordt in Heiloo een studiedag gehouden voor de pastorale krachten van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Die gaat niet alleen over krimp, kerksluitingen en reorganisatie, maar ook over de verkondiging van het evangelie, in de tijd van kerkvader Augustinus (Paul van Geest) en nu (Mirjam Spruit). En we kijken naar de bisdom­bede­vaart in het spoor van Franciscus.

Lichaam van Christus

De studiedag begint om 9.30 uur met de viering van de heilige Eucha­ris­tie in concelebratie met de bisschop in de kapel van het St. Wil­li­brord­semi­narie en Diocesaan Centrum (Juliana­klooster). Een mooiere uiting van de verbondenheid van priesters en bisschop in het presbyterium van het bisdom is niet denkbaar. Ook de diakens en pastoraal werkers vieren de Eucha­ris­tie mee, ieder in hun eigen taak en zending binnen de Kerk, die een levend lichaam van Christus is. Zo brengen we tot uiting dat de Eucha­ris­tie als viering van het paasmysterie volgens de opdracht van de Heer, het centrum is en de bron van alle pastoraal.

Passende structuren

Naar aanleiding van de gespreksnotitie Kerk in een verander(en)de samenleving, die mgr. Punt en ik eind vorig jaar hebben uitgebracht, wordt ingegaan op pastorale (door mij), financiële (door de econoom) en caritas-aspecten (door Ernst Meijknecht). Natuurlijk zal er ook volop gelegenheid tot vragen en gesprek zijn over de reorganisatie van de bisdomcurie, de samen­wer­king of fusie van parochies, omgaan met kerk­ge­bouwen enz. enz. Deze aspecten zijn niet altijd de prettigste, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten. Trouwens we zijn er allemaal bij gebaat - op de eerste plaats de gelovigen zelf - dat er kerkelijke structuren ontstaan die maken dat we kunnen beleven dat we een levende gemeen­schap zijn!

Bisdom­bede­vaart

Het grootste deel van de dag is gewijd aan alles wat met de verkondiging van het evangelie in onze tijd verband houdt. Matthijs Jansen en Lyanne Blonk (projectleider bisdom­bede­vaart) berichten over de voortgang van de bisdom­bede­vaart, een belangrijk moment - zo hebben we gemerkt - voor evan­ge­li­sa­tie en kerkopbouw.

Op het spoor van evan­ge­li­sa­tie

Na middag­ge­bed en lunch spreken prof. Paul van Geest en Mirjam Spruit over evan­ge­li­sa­tie. Beide sprekers behoeven geen introductie. Paul van Geest is hoogleraar aan de TST en bekend van radio en TV en van andere media en een Augustinuskenner. Vanuit die expertise zal hij spreken over hoe Augustinus evan­ge­li­sa­tie aanpakte. Mirjam Spruit, nu van het Centrum voor Parochie­spi­ri­tua­li­teit, heeft vele jaren voor het bisdom Haarlem-Amsterdam gewerkt, heeft gewerkt aan het Neder­lands­talige compendium voor de nieuwe evan­ge­li­sa­tie en is steeds bezig nieuwe goede initiatieven op het spoor te komen.

Het thema sluit mooi aan bij het voor­be­rei­dingstraject voor de speciale maand voor Missie en evan­ge­li­sa­tie die paus Franciscus heeft uit­ge­roe­pen voor oktober 2019.

Ontmoeten

De afsluiting is een gezellige ontmoeting en uitwisseling. Ook dat is belangrijk: we staan er samen voor om kerk te zijn in deze tijd en het is belangrijk dat we elkaar in die geest ontmoeten. Ik hoop dus van harte dat alle actieve priesters, diakens en pastoraal werkers zullen komen!

Terug