Arsacal
button
button
button
button


Wat doet de Kerk?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 juli 2012 - 165 woorden
graf van H. Angela Merici: een leven voor de opvoeding van meisjes
graf van H. Angela Merici: een leven voor de opvoeding van meisjes

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is in het dossier mis­bruik een over­zicht opgeno­men van de maat­regelen die door de katho­lie­ke kerk zijn geno­men om (seksueel) mis­bruik tegen te gaan (brief van 15 juni).

Deze dagen schreef de bekende Vaticanist Sandro Magister in zijn blog: "Het staat vast dat er momenteel geen enkele rege­ring, in­stel­ling of gods­dienst is die zover vooruit is in de bestrij­ding van dit schandaal en het be­scher­men van min­der­ja­rigen tegen mis­bruik als de Kerk van paus Bene­dic­tus" (oor­spron­ke­lijke Ita­li­aanse tekst hier­on­der).

Heeft Sandro Magister onge­lijk? En is het binnen de Kerk erger dan daar­bui­ten? Ja, wel in de zin dat juist de Kerk het goede voor­beeld moet geven. Hoe dan ook, de schaamte blijft...

"Sta di fatto che oggi al mondo non c'è alcun governo o istituzione o religione che sia più avanti della Chiesa di papa Benedetto nel contrastare questo scandalo e nel proteg­gere i minori dagli abusi", Sandro Magister in een artikel op chiesa.espresso.repubblica.it

Terug