Arsacal
button
button
button
button


Die Kerk: moet je het daar van hebben?

Alphacursus in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017 - 361 woorden

Woens­dag­avond 22 no­vem­ber was ik in Heer­hu­go­waard om in het kader van een Alpha­cur­sus over de kerk te spreken. Veel mensen hebben het niet zo op de kerk: dat instituut met die regeltjes en dan het mis­bruik en als je naar de ge­schie­de­nis van de kerk kijkt, was het ook niet altijd zo fraai.

Zeker, er zijn zelfs ronduit slechte pausen geweest en het seksueel mis­bruik is iets waar we ons alleen maar diep voor kunnen schamen. De laatste jaren komt naar voren dat dit in allerlei sectoren van de samen­le­ving een probleem was en is, maar dat maakt het niet min­der beschamend dat het ook in de kerk gebeurde, die juist deed alsof zij een voor­beeld was.

Het is waar, er is veel zwakte en zonde, ook in de kerk, maar er is ook een andere kant: in de kerk ont­moe­ten we het kruis, heel het paas­mys­te­rie en Maria en de sacra­menten - de tekens die Christus ons heeft gegeven om Hem te ont­moe­ten. En de kerk is een ge­meen­schap, waartoe we door ons doopsel toe behoren en waarin we hope­lijk steun kunnen vin­den om samen met anderen ons weg van geloof en ver­trouwen te gaan. Een mens alleen is maar alleen en in gevaar, samen is hij/zij sterker. Het is goed niet alleen bij de buiten­kant en de zwak­heid te blijven staan, maar ook die God­de­lijke kracht te blijven zien.

En de Heer heeft het allemaal geweten en voor­zien. Hij werd zelf een zwakke mens, een uit­ge­sto­tene, gemar­telde, ver­oor­deelde mens en hij koos een van Zijn zwakste apos­te­len, Petrus (angs­tig en laf), uit om de rots van de kerk te zijn!

In de H. Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard wordt jaar­lijks een Alpha­cur­sus gehou­den en die draagt goede vruchten. Ieder jaar zijn er in deze pa­ro­chie wel vol­was­se­nen die katho­liek wor­den en zich bij de ge­meen­schap aan­slui­ten.

De pa­ro­chie bidt op dit moment bij­zon­der voor een 18-jarige mis­die­naar, bij wie plot­se­ling een uitbraak van kanker is ge­con­sta­teerd en die vecht voor zijn leven. Honder­den mensen hebben het afgelopen weekend in Heer­hu­go­waard voor hem gebe­den en daar sluit ik me graag bij aan. Ook de ouders wens ik veel kracht van Boven.

Terug