Arsacal
button
button
button
button


Filmjes voor ‘Katholiek leven’ - Opnamen in de kathedraal

Geknipt voor de restauratie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 november 2017 - 257 woorden
Filmjes voor ‘Katholiek leven’ - Opnamen in de kathedraal
Doorkijk naar de pas gerestaureerde binnenzijde van de Vrouwetoren van de kathedraal
Doorkijk naar de pas gerestaureerde binnenzijde van de Vrouwetoren van de kathedraal
Filmjes voor ‘Katholiek leven’ - Opnamen in de kathedraal

Op het video­ka­naal "Katho­liek Leven" van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn korte filmpjes te vin­den over allerlei on­der­wer­pen. Zo zijn er onlangs fimpjes geplaatst met vader abt Mathijsen van Egmond en de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle. Deze zon­dag was ik aan de beurt in de Sint Bavo, waar je je ook kon laten knippen en scheren voor de res­tau­ra­tie.

"Katho­liek Leven" is als ini­tia­tief van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gelan­ceerd op het moment dat RKK van de buis moest ver­dwij­nen. Het biedt in­spi­ra­tie voor het dage­lijks leven voor katho­lie­ken en voor wie "er meer van wil weten".

Op zon­dag­mid­dag kwam het team van Katho­liek Leven naar de ka­the­draal. Blijk­baar werken die op zon­dag en ik ontplooi op de dag van de Heer ook wel gods­diens­tige ac­ti­vi­teiten, dus drie korte filmpjes met een woordje over be­lang­rijke dagen in het ker­ke­lijk jaar, dat moest kunnen. De opnamen von­den plaats in de ka­the­draal waarbij onder meer enkele schil­deringen van Han Bijvoet in de aan­dacht ston­den. De filmpjes zijn bedoeld als over­we­ging bij Maria Bood­schap (Aan­kon­di­ging van de Heer, 25 maart), Maria visi­ta­tie (31 mei) en Goede Vrij­dag (Maria en het sterven van haar Zoon).

Rond de ka­the­draal was trouwens nog meer te doen. In de loop van de mid­dag kon men zich in de bis­schops-sacristie laten knippen en scheren door een meesterbarbier - Jan Heideman - wiens zaak aan paus Johannes Paulus II is toegewijd. De opbrengst was voor een goed doel: de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal.

Het video­ka­naal is te vin­den op: www.katho­liek­le­ven.nl

Terug