Arsacal
button
button
button
button


Bijzondere mensen uit het leven van bisschop Frans Wiertz

Wie wordt de nieuwe bisschop?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017 - 253 woorden
Mgr. Wiertz met kard. Simonis voor de afscheidsmis
Mgr. Wiertz met kard. Simonis voor de afscheidsmis
Diocesaan administrator mgr. dr. Hub Schnackers
Diocesaan administrator mgr. dr. Hub Schnackers
Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant
Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant

Bij het afscheid van mgr. Wiertz waren allerlei personen aanwe­zig die in het leven van de bis­schop een bij­zon­dere rol had­den gespeeld, waar­on­der zijn vica­ris-generaal en de bis­schop die hem tot bis­schop had gewijd. Nu het wachten is op een nieuwe bis­schop, wordt het bisdom tij­de­lijk door een dio­ce­saan admini­strator bestuurd.

Bijna 25 jaar gele­den werd mgr. Wiertz in dezelfde ka­the­draal als waar zijn afscheid plaats vond, tot bis­schop gewijd. Die wij­ding werd des­tijds verricht door kar­di­naal Adrianus Simonis als hoofd­con­se­cra­tor. Kar­di­naal Simonis was ook op deze dag van het afscheid aanwe­zig om bis­schop Wiertz alle goeds toe te wensen.

Een van de moei­lijkste beslis­singen van bis­schop Wiertz uit de begin­ja­ren van zijn bis­schops­ambt was de slui­ting van het MEDO, het aca­de­misch instituut voor huwe­lijk en gezin, dat door zijn voor­gan­ger was opgericht, maar dat om finan­ciële redenen en door een te beperkte doel­stel­ling wel moest wor­den gesloten. Die moei­lijke en pijn­lijke taak was des­tijds aan prof. dr. Wim Eijk toe­bedeeld, die op deze dag als kar­di­naal-aarts­bis­schop hoofd­cele­brant was in de vie­ring.

In de lange periode van diens bis­schops­ambt stond mgr. dr. Hub Schnackers als vica­ris-generaal mgr. Wiertz terzijde. Nu de heilige Stoel op 2 de­cem­ber het ont­slag van mgr. Wiertz heeft aanvaard, is hij door het ka­the­draal kapit­tel tot dio­ce­saan admini­strator - tij­de­lijk be­stuur­der van het bisdom - gekozen in afwach­ting van de nieuwe bis­schop. Wie dat zal zijn? We wachten af wat de heilige Vader in zijn wijs­heid zal gaan beslissen. De heilige Geest zal daar vast een handje bij helpen!

Terug