Arsacal
button
button
button
button


De week van de kerstbijeenkomsten

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2017 - 382 woorden
de kerstbijeenkomst en - maaltijd van het seminarie
de kerstbijeenkomst en - maaltijd van het seminarie

De week voor Kerst­mis is tra­di­tio­neel de week waarin allerlei kerst­bij­een­komsten plaats vin­den. Het kerst­feest maakt iets moois wakker bij de meeste mensen. Tijd dus om waar­de­ring uit te spreken naar elkaar en de ver­bon­den­heid met elkaar te onder­stre­pen vanuit de Kerstge­dachte.

Dat de Heer voor ons is mens gewor­den om ons leven te delen en ons tot éénheid te brengen met God en met elkaar, is voor ons zeker een goede aan­lei­ding om waar­de­ring en ver­bon­den­heid tot uitdruk­king te brengen. Zo bid­den we bij­zon­der om vrede en een­heid onder de volkeren in deze dagen en om zegen over de ge­zin­nen opdat daar die sfeer van een­heid, waar­de­ring en ver­bon­den­heid mag heersen. Ook nodigt het ko­men­de kerst­feest ons uit om aan­dacht te hebben voor de mensen die dat moeten missen en in ieder geval om in onze gedachten niet te veel te blijven cirkelen om wat wij zelf missen.

Afgelopen maan­dag was in het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood de bij­een­komst voor mede­wer­kers, waar ik ook bij aanwe­zig was, voor­af­gaand aan onze bestuurs­ver­ga­de­ring. Het was een gelegen­heid om zingend en bid­den bij het naderende kerst­feest stil te staan en de vele mensen te bedanken die mede­werken om het hei­lig­dom tot een mooie plaats van ont­moe­ting met God en Maria te maken. In de bestuurs­ver­ga­de­ring die daarna werd gehou­den kwamen ver­schil­lende voor­stel­len op tafel om dit mooie bede­vaarts­oord nog aan­trek­ke­lijker en meer bekend te maken.

Dins­dag 19 de­cem­ber was de kerst­bij­een­komst voor het semi­na­rie met een gezellige en fees­te­lij­ke maal­tijd. Dit was tevens het einde van de colleges van het eerste semester. Aan het einde van deze dag begon de kerst­va­kan­tie en de se­mi­na­risten zijn intussen uit gevlogen. Na de kerst­va­kan­tie begint de studie- en examen­pe­rio­de.

Aanstaande vrij­dag is de kerst­vie­ring voor de mede­wer­kers van het bisdom en op kerst­avond zal ik nog deel­ne­men aan de kerst­bij­een­komst voor de armen en dak­lo­zen in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam, geor­ga­ni­seerd door Sant’ Egidio. Zater­dag­avond is de kerst­bij­een­komst voor de tieners in de St. Joseph­kerk in Haar­lem, waarvoor ik de heilige Mis zal vieren en die­zelfde avond zijn de Lessons and Carols in de ka­the­draal. waar afgelopen zater­dag ook al een zeer druk bezocht kerst­con­cert is geweest.

En dan kan het echte kerst­feest beginnen...

 

 

Terug