Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal vol voor Lessons and Carols

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 december 2017 - 215 woorden
Kathedraal vol voor Lessons and Carols
Ds. Van Kammen en ds. Witteveen
Ds. Van Kammen en ds. Witteveen
Kathedraal vol voor Lessons and Carols

Op zater­dag­avond 23 de­cem­ber vond in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo het Festival of Nine Lessons and Carols plaats. Dit jaar­lijks gebeuren geniet grote belang­stel­ling. Dit jaar was de ka­the­draal geheel gevuld en moesten stoelen wor­den bijge­plaatst.

Nine lessons and carols is een vie­ring die negen lezingen uit de heilige Schrift bevat, afgewisseld met meerstemmige kerst­mu­ziek en enkele lie­de­ren die door allen kon­den wor­den meegezongen. De hoge kwali­teit van de koren van het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal maakt na­tuur­lijk op zich al dat er een grote aantrek­kings­kracht uitgaat van de bij­zon­dere vie­rin­gen en concerten die in de ka­the­draal wor­den geor­ga­ni­seerd. Op deze avond was het de Bavo­can­to­rij, een 24tal jong volwassen zan­gers van het ka­the­drale koor dat in z'n geheel uit zo'n hon­derd koorle­den bestaat. Het geheel stond onder lei­ding van magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen met de titulair organist van de ka­the­drale basiliek, dr. Ton van Eck aan het orgel.

De bis­schop, mgr. Jozef Punt, leidde de vie­ring, waarin hij­zelf, enkele koorle­den en de magistra cantus een lezing ver­zorg­den, evenals de Haar­lemse predi­kanten ds. S. van Kammen en ds. R. Witteveen. Ook Plebaan Hein Jan van Ogtrop, diaken Eric Fennis en ik hebben een schrift­le­zing gedaan.

De in­druk­wek­kende zang en de sfeer­volle ver­lich­ting van de ka­the­draal maakten deze avond weer tot een bij­zon­dere erva­ring.

 

Terug