Arsacal
button
button
button
button


Bijzondere gasten op de nieuwjaarsreceptie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2018 - 368 woorden

Onder de vele aanwe­zigen op de nieuw­jaars­re­cep­tie waren ver­schil­lende gasten die de ban­den van de bis­schop, mgr. Jozef Punt, van het bisdom en militair or­di­na­ri­aat met de uni­ver­se­le kerk, de bur­ger­lijke over­heid, het Hof en defensie tot uitdruk­king brachten.

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn vele mooie foto's te zien van deze receptie: https://www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/?p=news&id=3015&t=Nieuw­jaars­re­cep­tie+druk+bezocht

Kar­di­naal Adrianus Simonis was bij de receptie aanwe­zig en gelukkig maakt de kar­di­naal het ondanks zijn intussen hoge leef­tijd, nog goed. Ook de se­cre­ta­ris van de Apos­to­lische Nuntiatuur, mgr. Jain Mendez bracht de harte­lijke nieuw­jaarswensen over.

Bij­zon­der sympathiek was de aanwe­zig­heid van de burge­mees­ter van Haar­lem, drs. Jos Wienen, die - hoewel de receptie dit jaar niet in Haar­lem plaatsvond - op deze wijze toch de bij­zon­dere band van het bisdom met zijn stad onder­streepte.

De stal­mees­ter van Z.M. de Koning, Lt. Kolonel B. Wasse­naar, de alge­meen se­cre­ta­ris van Z.M. de Koning, dhr. E. Verwaal en de se­cre­ta­ris algemene zaken van Z.M. de Koning gaven door hun aanwe­zig­heid uitdruk­king aan de harte­lijke ver­bon­den­heid met het Haar­lemse bisdom en zijn bis­schop.

Uit het militair Or­di­na­ri­aat waren even­eens vele ver­te­gen­woor­digers aanwe­zig waar­on­der de aal­moe­ze­niers. Vanuit defensie waren daar­naast de directeur gees­te­lij­ke ver­zor­ging, dhr. R. Geenen, en ver­schil­lende hoge mili­tai­ren aanwe­zig, waar­on­der de Commandant der strijd­krachten. Ook sprak ik met vice admiraal b.d. M. Bors­boom, voor­zit­ter van AMI.

Leo Fijen van de KRO en Adveniat ontbrak evenmin. Met hem spak ik onder meer nog even over het mooie succes van uit­ge­ve­rij Adveniat in het afgelopen jaar en van het magazine "Klooster!" dat vier keer per jaar zal ver­schij­nen.

Van de Orde van Malta was de voor­zit­ter van de Neder­landse afdeling, jhr. P. van Meeuwen present, Jhr. E. Rutgers van Rozen­burg ver­te­gen­woor­digde het H. Kerst­mis­gilde en de Orde van Malta, de Kanselier mw. A. Hupsch, was er namens de Ridders van het H. Graf

Voor het begin van de receptie kregen de mede­wer­kers van het bisdom gelegen­heid elkaar en de bis­schop­pen te begroeten. Ook ver­schil­lende ‘oudgedien­den’ waren aanwe­zig, zoals mgr. drs. Martin de Groot, oud-vica­ris-generaal van het bisdom en broe­der Leo Pauw die se­cre­ta­ris van de bis­schop was.

Terug