Arsacal
button
button
button
button


Op bedevaart in het jaar 2018....

Samen op weg

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2018 - 469 woorden

In de mei­va­kan­tie gaat het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op bede­vaart naar Assisi. De in­schrij­vingen zijn geopend en er is keuze tussen een bus­reis of een vliegreis. De bis­schop, mgr. Jozef Punt en ik zullen hierbij zijn en we hopen op zo'n 600 deel­ne­mers uit het hele bisdom. Ook het hele ka­the­drale koor gaat mee en Z.K. H. prins Jaime, onze am­bas­sa­deur bij Vati­caan­stad zal bij de dodenher­den­king spreken op 4 mei in de stad van de vrede, stad van fran­cis­cus: Assisi.

Voor de bede­vaart naar Assisi is er een keuze uit een bus­reis (9 dagen van 28 april t/m. 6 mei) of een vliegreis (30 april t/m 5 mei). Alle in­for­ma­tie is te vin­den op een speciale afdeling van de web­si­te van het bisdom: https://www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/index.php?p=info&ids=assisi2018

 

Andere bede­vaarten

Na­tuur­lijk vin­den er dit jaar - zoals eigen­lijk ieder jaar - ook andere bede­vaarten plaats. Er zijn ver­schil­lende ini­tia­tiefnemers die zich steeds weer inzetten om een mooie bede­vaart te or­ga­ni­se­ren, bij­voor­beeld de Broe­der­schap van Kevelaer, die jaar­lijks naar dit mooie Duitse bede­vaarts­oord op pad gaat. Er is een Comité dat jaar­lijks voor een pelgrimage naar het zuid-Belgische Beauraing zorgt en ook naar Banneux zijn er bede­vaarten vanuit ons bisdom.

Dit jaar zal ik deel­ne­men aan de Haar­lemse bede­vaart naar Banneux, waar ik op 26 au­gus­tus de inter­na­tio­nale H. Mis met de bede­vaart­gan­gers uit ons bisdom hoop te vieren.

Lourdes

Ook hoop ik later in het jaar vanuit ons bisdom een bede­vaart naar Lourdes te be­ge­lei­den van 11 t/m 16 sep­tem­ber.

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes. Dit in samen­wer­king met het Huis van de Pelgrim dat lan­de­lijk al ruim 95 jaar bede­vaarten naar Lourdes or­ga­ni­seert.

De bede­vaart­reizen die door deze Lourdes­groep in 2018 wor­den onder­no­men zijn de bus­reis van 26 mei t/m 3 juni, de vliegreis van 28 mei t/m 2 juni en de vliegreis van 11 t/m 16 sep­tem­ber. Deze laatst genoemde bede­vaart zal ik, bij leven en wel­zijn, be­ge­lei­den. Het thema van de bede­vaart is: "Doe maar wat Hij u zeggen zal". Dit thema is dezelfde als mijn wapen­spreuk. 

Voor deze beide Lourdes­bede­vaarten zijn er op zater­dag 20 januari de volgende infor­ma­tie­bijeen­komsten:
Locatie: Pastorie van de Moeder van de Ver­los­ser­kerk
Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB, Haar­lem
Aanvang: 10.30 uur.

Locatie:     Dio­ce­saan Hei­lig­dom, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Adres:       Hoogeweg 65, 1851PJ, Heiloo
Aanvang: 14.30 uur.

Met een film en een pre­sen­tatie wor­den beel­den getoond van de bede­vaart naar Lourdes en ver­vol­gens wordt uit­ge­breid infor­matie gegeven over de bus- en vlieg­reizen. Bij voor­keur, i.v.m. de cate­ring, uw komst mel­den bij mevr. Joke Hoekman, tele­foonnr. 06-42347729. In­for­ma­tie is ook te ver­krij­gen bij Diaken Philip Weijers (06) 53 88 76 41

 

Terug