Arsacal
button
button
button
button


Missiegezinnen: vuur van het evangelie voor ons land

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018 - 360 woorden

Zondag­mid­dag 14 januari was ik in Heiloo voor een bij­een­komst met de missie­ge­zinnen van de Missio ad gentes in Uithoorn. Deze ge­zin­nen, afkoms­tig uit Spanje en Italië, zijn sinds één of twee jaar in ons bisdom. Dat is een hele omschakeling, maar ze vin­den hun weg...

De Missie­ge­zinnen komen vanuit de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg en zijn door paus Fran­cis­cus uitgezon­den. Ze hebben werk gevon­den en ook de kin­de­ren stu­de­ren of werken. Loreta uit Am­stel­veen maakt bij­voor­beeld prach­tige ikonen en beschil­dert met de hand paaskaarsen. Zij heeft een jong gezin en kan van huis uit werken. Victor maakt zijn middel­ba­re school af om daarna naar het conservatorium in Den Haag te gaan. Ouders werken, soms wat onder hun niveau, omdat ze de taal nog niet goed kennen. Zo is er van ieder gezinslid wel een verhaal te ver­tellen. Ze participeren in de samen­le­ving en zijn geko­men met hun geloof en missio­nair vuur: in de contacten die zij krijgen willen ze ook de vreugde van het evan­ge­lie door­ge­ven en in de pa­ro­chie zijn zij een gees­te­lij­ke steun voor de pries­ters.

Deze dagen waren de Missie­ge­zinnen van deze Missio ad Gentes samen voor een conviventie om de genade van hun doopsel te hernieuwen, waarbij dit keer de nadruk viel op het eerste gedeelte van de doop­vie­ring die werd her­dacht en verleven­digd. Met deze ge­zin­nen heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en in de homilie iets ver­teld over de ont­wik­ke­ling in Neder­land op gebied van geloof en ik heb ge­spro­ken over de moei­lijk­he­den en beko­ringen die oop de weg van een missie­ge­zin kunnen komen en hoe die te over­win­nen. De duivel wil ons vaak stap voor stap van het goede afbrengen, doordat we iets van het goede en mooie nalaten bij­voor­beeld uit gemak­zucht of trots, wordt het bij de volgende beko­ring nog iets moei­lijker om weerstand te bie­den en ook probeert de duivel ons te ont­moe­di­gen. Behalve het gebed zijn ook de ge­meen­schap met andere gelo­vi­gen die ons kunnen in­spi­re­ren en andere nieuwe impulsen voor ons geloof be­lang­rijke hulp­mid­de­len in dat gevecht dat we allemaal moeten aan­gaan.

Behalve in Uithoorn zijn er in ons bisdom Missiones ad Gentes in Den Helder, Almere en Am­ster­dam.

Terug