Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de synagoge in Heemstede

Dag van het Jodendom

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018 - 293 woorden
in de synagoge met rabbijn Spiero
in de synagoge met rabbijn Spiero
voor de replica van de klaagmuur
voor de replica van de klaagmuur

Zondag­avond 14 januari waren we op bezoek bij Rabbijn Shmuel Spiero in de synagoge van Heem­ste­de in het kader van de Dag van het Jo­den­dom, woens­dag 17 januari, die is inge­steld om onder katho­lie­ken de kennis van het Jo­den­dom te ver­gro­ten en goede relaties te bevor­de­ren. In Heem­ste­de wer­den we harte­lijk ont­van­gen en er ontstond een geanimeerd gesprek.

Rabbijn Shmuel Spiero draagt gees­te­lij­ke zorg voor een groot gebied, groter dan ons bisdom. Hij reist dan ook weke­lijks heel wat af om leden van de ge­meen­te te bezoeken. De Synagoge is enkele jaren gele­den verhuisd vanuit Haar­lem naar Heem­ste­de waar een geschikt, ruim pand is betrokken. Er is de eigen­lijke synagogale ruimte en een ruime zaal ernaast waar een levensgrote afbeel­ding van de klaagmuur (Hako­tel) is te vin­den.

Bij de ont­moe­ting waren aanwe­zig de referent voor de relatie met het Jo­den­dom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, diaken drs. Wim Timmer, mw. dr. Tineke de Lange, (studie)se­cre­ta­ris van de Beglei­dings­com­mis­sie Jo­den­dom en de Katho­lie­ke Raad voor kerk en Jo­den­dom en drs Jaap van der Meij, lid van de be­ge­lei­dings­com­mis­sie, Jos van bellen, docent Coornhertlyceum en stu­dent St. Boni­fa­tius-instituut, ir. Enno Dijkema, Focolare Neder­land en stu­dent St. Boni­fa­tius-instituut en Massimo en Patrizia Paloni van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

Het tweede Vati­caans concilie heeft met name door de Ver­kla­ring Nostra Aetate een nieuwe en po­si­tie­ve wen­ding gegeven aan de relatie van de katho­lie­ke kerk tot het Jo­den­dom. Deze wen­ding was voor­be­reid door paus Johannes XXIII en door de pausen na hem beves­tigd door bezoeken aan Israël; paus Johannes Paulus bezocht de synagoge van Rome en vroeg ver­ge­ving voor wat de Joden is aan­ge­daan vanuit Kerk en chris­ten­dom in een Mea culpa-tekst bij gelegen­heid van het jaar 2000, een tekst die hij later in de klaagmuur in Jeru­za­lem plaatste.

 

Terug