Arsacal
button
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen in Den Bosch

Pieter Kohnen: rust in vrede!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 februari 2018 - 194 woorden
bisschoppen voor het Brabants museum
bisschoppen voor het Brabants museum
aan de vergadertafel
aan de vergadertafel
In het Bossche bisschopshuis
In het Bossche bisschopshuis

Op dins­dag 6 februari waren Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen bijeen voor hun jaar­lijkse ont­moe­ting. Dit keer wer­den zij ont­van­gen door mgr. Gerard de Korte in 's Hertogen­bosch.

De ont­moe­ting vond plaats in het bis­schops­huis aan de Parade. Het doel van deze bij­een­komst is de vriend­schap­pe­lijke en col­le­giale uit­wis­se­ling en het samen­zijn. In de zaal van het bisdom wer­den dan ook aller­eerst thema's aan de orde gesteld die beide bis­schop­pen­con­fe­ren­ties ter harte gaan, zoals: jon­ge­ren (met het oog op de ko­men­de synode), de eerbied voor het men­se­lijk leven en "voltooid leven", zorgen rond de Islam en in­te­gra­tie, het bevor­de­ren van pries­terroe­pingen en de semi­na­rie-oplei­ding.

Na deze uit­wis­se­ling gingen de bis­schop­pen naar het sint Jans­cen­trum voor het mid­dag­ge­bed waarna we rich­ting Noord Brabants­mu­seum gingen voor een smake­lijke lunch. Dat was tevens een gelegen­heid om in­for­meel ver­der te praten.

Daarbij liepen we langs de ka­the­draal. Ik moest daarbij bij­zon­der denken aan Pieter Kohnen (* 1971), de zo jong overle­den vader van vier kin­de­ren en bevlogen katho­liek, die woord­voer­der van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is geweest en zich heeft ingezet voor de katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en voor de sint Jans­kathe­draal van waaruit hij aanstaande vrij­dag zal wor­den begraven. Moge hij rusten in vrede!

Terug