Arsacal
button
button
button
button


Komen we allemaal toch wel in de hemel?

Studiedag nieuwe evangelisatie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 februari 2018 - 457 woorden
Dr. Ralph Martin aan het woord
Dr. Ralph Martin aan het woord
Ruim honderd deelnemers waren gekomen
Ruim honderd deelnemers waren gekomen
Avondmaaltijd met onder meer de Bisschop en mensen van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing)
Avondmaaltijd met onder meer de Bisschop en mensen van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing)

Prof. Dr. Ralph Martin is verbon­den aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit. Hij is één van de ‘grondleg­gers’ van de cha­ris­ma­tische vernieu­wing binnen de katho­lie­ke kerk en consultor (adviseur) van de Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie. Maan­dag 19 februari was hij in Heiloo voor een studie­dag over nieuwe evangeli­sa­tie.

Meer dan hon­derd mensen - onder wie veel pries­ters, mensen van de Katho­lie­ke Charis­ma­tische vernieu­wing in Neder­land en anderen die in evangeli­sa­tie actief zijn - waren geko­men om deze in­spi­re­rende dag mee te maken, die om 9.00 uur met een heilige Mis begon. Het evan­ge­lie van de dag - waarop ik in de preek ben inge­gaan - was Matteüs 25 over de schei­ding van de bokken en de schapen bij het laatste oor­deel. Beide groepen had­den de Heer niet herkend in de armen, de vreem­de­ling, de zieke of gevangene, maar het ging de Heer daar niet zozeer om; het ging Hem om een hou­ding van open­heid, van echt in contact willen tre­den met die ander. Die hou­ding van open staan en uit­gaan mag eigen­lijk nooit ont­bre­ken, wil ons han­de­len chris­te­lijk zijn. Ook alle evangeli­sa­tie - kern­taak van ons christen-zijn: het evan­ge­lie door­ge­ven - begint daar­mee. In het evan­ge­lie zien we hoe leer­lin­gen bij Jezus wor­den gebracht door de contacten, door mensen die anderen op Jezus wijzen, iemand mee­ne­men, over Jezus ver­tellen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring kreeg dr. Martin het woord. Hij wees er onder meer op dat na het concilie de missio­naire ijver was verdwenen. Het concilie had gezegd dat er in alle gods­diensten wel iets goeds school, moest je dan nog wel aan­drin­gen op de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie? En ook: je kunt ook in de hemel komen als je niet gedoopt bent, zo leek het concilie te zeggen; maakt het dan allemaal nog wel wat uit? Martin wees erop dat we daar wel heel ge­mak­ke­lijk over zijn gaan denken: God is barm­har­tig, dus we komen er toch wel. Maar dat is toch niet helemaal wat het evan­ge­lie zegt, bij­voor­beeld het evan­ge­lie van deze dag waar een groep naar het eeuwig vuur wordt verwezen. In ieder geval leert ook het concilie dat we God moeten zoeken en gewetens­vol onze roe­ping moeten volgen. Dat we in de hemel komen is ook weer geen van­zelf­spre­kend­heid.

In dit ver­band wees dr. Martin er ook op dat we geneigd zijn het evan­ge­lie te reduceren tot de passages die op ons goed over­ko­men, terwijl we de rest dreigen te vergeten.
Duide­lijk bleek uit zijn woor­den het belang van dat het vuur van het evan­ge­lie in ons brandt als we het evan­ge­lie willen door­ge­ven.

Dr. Ralph Martin is verant­woor­de­lijk voor het studie­pro­gramma Nieuwe Evangeli­sa­tie aan Sacred Heart. Hij heeft vele boeken ge­pu­bli­ceerd en is directeur van Renewal ministries.

Terug