Arsacal
button
button
button


Komen we allemaal toch wel in de hemel?

Studiedag nieuwe evangelisatie

nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 februari 2018
Dr. Ralph Martin aan het woord
Dr. Ralph Martin aan het woord
Ruim honderd deelnemers waren gekomen
Ruim honderd deelnemers waren gekomen
Avondmaaltijd met onder meer de Bisschop en mensen van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing)
Avondmaaltijd met onder meer de Bisschop en mensen van de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing)

Prof. Dr. Ralph Martin is verbonden aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit. Hij is één van de ‘grondleggers’ van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk en consultor (adviseur) van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evan­ge­li­sa­tie. Maandag 19 februari was hij in Heiloo voor een studiedag over nieuwe evan­ge­li­sa­tie.

Meer dan honderd mensen - onder wie veel priesters, mensen van de Katholieke Charismatische vernieuwing in Nederland en anderen die in evan­ge­li­sa­tie actief zijn - waren gekomen om deze inspirerende dag mee te maken, die om 9.00 uur met een heilige Mis begon. Het evangelie van de dag - waarop ik in de preek ben ingegaan - was Matteüs 25 over de scheiding van de bokken en de schapen bij het laatste oordeel. Beide groepen hadden de Heer niet herkend in de armen, de vreemdeling, de zieke of gevangene, maar het ging de Heer daar niet zozeer om; het ging Hem om een houding van openheid, van echt in contact willen treden met die ander. Die houding van open staan en uitgaan mag eigenlijk nooit ontbreken, wil ons handelen christelijk zijn. Ook alle evan­ge­li­sa­tie - kerntaak van ons christen-zijn: het evangelie doorgeven - begint daarmee. In het evangelie zien we hoe leerlingen bij Jezus worden gebracht door de contacten, door mensen die anderen op Jezus wijzen, iemand meenemen, over Jezus vertellen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring kreeg dr. Martin het woord. Hij wees er onder meer op dat na het concilie de missio­naire ijver was verdwenen. Het concilie had gezegd dat er in alle godsdiensten wel iets goeds school, moest je dan nog wel aandringen op de verkondiging van het evangelie? En ook: je kunt ook in de hemel komen als je niet gedoopt bent, zo leek het concilie te zeggen; maakt het dan allemaal nog wel wat uit? Martin wees erop dat we daar wel heel gemakkelijk over zijn gaan denken: God is barmhartig, dus we komen er toch wel. Maar dat is toch niet helemaal wat het evangelie zegt, bij­voor­beeld het evangelie van deze dag waar een groep naar het eeuwig vuur wordt verwezen. In ieder geval leert ook het concilie dat we God moeten zoeken en gewetensvol onze roeping moeten volgen. Dat we in de hemel komen is ook weer geen vanzelfsprekendheid.

In dit verband wees dr. Martin er ook op dat we geneigd zijn het evangelie te reduceren tot de passages die op ons goed overkomen, terwijl we de rest dreigen te vergeten.
Duidelijk bleek uit zijn woorden het belang van dat het vuur van het evangelie in ons brandt als we het evangelie willen doorgeven.

Dr. Ralph Martin is verant­woor­de­lijk voor het studie­pro­gramma Nieuwe Evan­ge­li­sa­tie aan Sacred Heart. Hij heeft vele boeken gepubliceerd en is directeur van Renewal ministries.

Terug