Arsacal
button
button
button


Op bezoek in Purmerend

Caritas in Polderland

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 6 maart 2018
Vertegenwoordigers van caritas in Polderland
Vertegenwoordigers van caritas in Polderland
De krant over de brandbrief van de PCI
De krant over de brandbrief van de PCI
In gesprek....
In gesprek....

De parochie Maria, Moeder van God (Purmerend en omstreken) was in 2014 parochie van het jaar, vooral vanwege de vele ac­ti­vi­teiten op het gebied van caritas die daar plaats vinden. Hoe gaat het daar nu, zo’n vier jaar later? Op dinsdag 6 maart ging ik eens kijken samen met de stafmede­wer­ker caritas van het bisdom, drs. Ernst Meij­knecht.

Polderland

Het bezoek begon met de Eucha­ris­tievieirng om 9.00 uur in de kerk op de kaasmarkt in Pur­me­rend. De viering werd goed bezocht, ik denk dat er bijna vijftig gelovigen waren. Na een korte ontmoeting en een kopje koffie zijn we in gesprek gegaan. De Parochiële Caritas Instelling Polderland bestrijkt het gebied van de parochie die Purmerend, Landsmeer, Schermerhorn, West Beemster, Oosthuizen en De Rijp omvat, waarbij vooral in Purmerend het kerkbezoek flink groeiende is.

Brandbrief

De PCI kreeg in 2017 zo’n 75 hulpvragen, maar dat zijn niet de enige ac­ti­vi­teiten van deze caritas instelling. De PCI is ook actief naar de plaatselijke politiek toe. Zo schreef voorzitter a.i. Ad Klompenhouwer onlangs aan de gemeen­teraad nog een brandbrief over de ongeschikte opvang voor daklozen, die ook in de media de nodige aandacht heeft gekregen. Met de winterse kou van de vorige week was het extra schrijnend dat de mensen tot 21.00 uur buiten moesten blijven.

Voedselbank

De PCI is ook betrokken bij de voedselbank door een financiële bijdrage en een bijdrage in natura en er is het initiatief ‘Manna’: vrij­wil­lig­ers van diaconie en PCI gaan oogsten voor de voedsel­bank binnenhalen. In 2017 is met mede­wer­king van ondernemers en de gemeente Alkmaar (die een hal naast de voedselbank be­schik­baar heeft gesteld) zo’n 550.000 kilo groenten voor dit doel verzameld.

Spreekuur

Wekelijks heeft de PCI een spreekuur op de Kaasmarkt om een laagdrempelige toegang te creëren tot de hulp van de caritas, waarbij niet wordt gekeken naar afkomst of religie. In goede samen­wer­king met de PCI zijn er daarnaast vanuit de parochie nog andere initiatieven op caritas-gebied.

Er zijn acties geweest voor mensen in nood, Kerk in Nood, er staat een voedselmand voor de Voedselbank en er was een tentoon­stel­ling over de werken van barm­har­tig­heid die door de bisschop werd geopend. Ook wordt een priester in Mexico moreel gesteund in zijn strijd tegen uitbuiting en corruptie. Die steun van buiten maakt dat men daar voorzichtig is hem aan te pakken. In Landsmeer wordt veel gedaan door het Diaconaal Beraad, een initiatief van de gezamelijke kerken: het organiseren van de vastenactie, de Adventsactie, Vredesweek, een kledingactie en het Diaconaal weekend behoort tot de ac­ti­vi­teiten. Ook worden de zieken en alleenstaanden bezocht.

Rond het feest van de H. Martinus wordt een maaltijd geor­ga­ni­seerd voor alle mensen die het niet gemakkelijk hebben waaraan wel zo’n driehonderd mensen deelnemen.

Ethiopië en Banja Luka

In De Rijp is al vele jaren een Ethiopiëgroep en leden van de groep gaan - op eigen kosten - met een zekere regelmaat in Ethiopië kijken hoe het geld is terecht gekomen. Ook is er een stichting Bouwen aan Banja Luka: de stichting heeft hulp verleend aan het bisdom Banja Luka in Bosnië waar mgr. Fr. Komarica bisschop is, door het repareren en renoveren van huizen, het ‘adopteren’ van kinderen door gezinnen te onder­steunen in de kosten voor scholing, voeding en kleding en door de zorg voor ouderen en zieken te onder­steunen. Deze streek en de mensen daar waren na de oorlog in de Balkan erg beschadigd door de conflicten en tegen­stel­lingen tussen Moslims, Kroaten en Serven.

Nieuwe mensen werven

Een moeilijker punt is het werven van nieuwe mensen, die zich voor de caritas willen inzetten. Mensen leggen zich niet zo gemakkelijk vast en zijn bang te veel belast te worden; jongere mensen zijn vaak heel druk met werk en gezin. Toch moet het mogelijk zijn juist voor de caritas mensen te werven. Vanuit het bisdom zal de dienst Caritas dit jaar een cursus-aanbod doen om PCI’s te scholen in het werven van vrij­wil­lig­ers. We hopen dat hier goed gebruik van wordt gemaakt en dat dit veel PCI’s zal helpen nieuwe wegen in te slaan om de kerkelijke caritas een gezicht te geven.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Het was een goed en interessant bezoek; het deed me goed om te horen en te zien dat de inzet voor caritas in deze grote parochie goed doorgaat!

Terug