Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in Purmerend

Caritas in Polderland

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 6 maart 2018 - 753 woorden
Vertegenwoordigers van caritas in Polderland
Vertegenwoordigers van caritas in Polderland
De krant over de brandbrief van de PCI
De krant over de brandbrief van de PCI
In gesprek....
In gesprek....

De pa­ro­chie Maria, Moeder van God (Purmerend en omstreken) was in 2014 pa­ro­chie van het jaar, vooral van­wege de vele ac­ti­vi­teiten op het gebied van caritas die daar plaats vin­den. Hoe gaat het daar nu, zo’n vier jaar later? Op dins­dag 6 maart ging ik eens kijken samen met de stafmede­wer­ker caritas van het bisdom, drs. Ernst Meij­knecht.

Polderland

Het bezoek begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.00 uur in de kerk op de kaas­markt in Pur­me­rend. De vie­ring werd goed bezocht, ik denk dat er bijna vijf­tig gelo­vi­gen waren. Na een korte ont­moe­ting en een kopje koffie zijn we in gesprek gegaan. De Parochiële Caritas In­stel­ling Polderland bestrijkt het gebied van de pa­ro­chie die Purmerend, Landsmeer, Scher­mer­horn, West Beemster, Oost­hui­zen en De Rijp omvat, waarbij vooral in Purmerend het kerk­be­zoek flink groeiende is.

Brand­brief

De PCI kreeg in 2017 zo’n 75 hulp­vra­gen, maar dat zijn niet de enige ac­ti­vi­teiten van deze caritas in­stel­ling. De PCI is ook actief naar de plaat­se­lijke poli­tiek toe. Zo schreef voor­zit­ter a.i. Ad Klompen­hou­wer onlangs aan de gemeen­teraad nog een brand­brief over de on­ge­schikte opvang voor dak­lo­zen, die ook in de media de nodige aan­dacht heeft gekregen. Met de winterse kou van de vorige week was het extra schrijnend dat de mensen tot 21.00 uur buiten moesten blijven.

Voedsel­bank

De PCI is ook betrokken bij de voedsel­bank door een finan­ciële bijdrage en een bijdrage in natura en er is het ini­tia­tief ‘Manna’: vrij­wil­li­gers van diaconie en PCI gaan oogsten voor de voedsel­bank binnenhalen. In 2017 is met mede­wer­king van on­der­ne­mers en de ge­meen­te Alkmaar (die een hal naast de voedsel­bank be­schik­baar heeft gesteld) zo’n 550.000 kilo groenten voor dit doel verzameld.

Spreekuur

Weke­lijks heeft de PCI een spreekuur op de Kaas­markt om een laag­drem­pe­lige toegang te creëren tot de hulp van de caritas, waarbij niet wordt gekeken naar afkomst of religie. In goede samen­wer­king met de PCI zijn er daar­naast vanuit de pa­ro­chie nog andere ini­tia­tie­ven op caritas-gebied.

Er zijn acties geweest voor mensen in nood, Kerk in Nood, er staat een voedselmand voor de Voedsel­bank en er was een ten­toon­stel­ling over de werken van barm­har­tig­heid die door de bis­schop werd geopend. Ook wordt een pries­ter in Mexico moreel gesteund in zijn strijd tegen uitbui­ting en corruptie. Die steun van buiten maakt dat men daar voorzich­tig is hem aan te pakken. In Landsmeer wordt veel gedaan door het Diaco­naal Beraad, een ini­tia­tief van de gezame­lijke kerken: het or­ga­ni­se­ren van de vas­ten­ac­tie, de Ad­vents­ac­tie, Vredesweek, een kle­dingactie en het Diaco­naal weekend behoort tot de ac­ti­vi­teiten. Ook wor­den de zieken en alleenstaan­den bezocht.

Rond het feest van de H. Martinus wordt een maal­tijd geor­ga­ni­seerd voor alle mensen die het niet ge­mak­ke­lijk hebben waaraan wel zo’n drie­hon­derd mensen deel­ne­men.

Ethiopië en Banja Luka

In De Rijp is al vele jaren een Ethiopiëgroep en leden van de groep gaan - op eigen kosten - met een zekere regelmaat in Ethiopië kijken hoe het geld is terecht geko­men. Ook is er een stich­ting Bouwen aan Banja Luka: de stich­ting heeft hulp verleend aan het bisdom Banja Luka in Bosnië waar mgr. Fr. Komarica bis­schop is, door het repareren en renoveren van huizen, het ‘adop­te­ren’ van kin­de­ren door ge­zin­nen te onder­steunen in de kosten voor scholing, voe­ding en kle­ding en door de zorg voor ouderen en zieken te onder­steunen. Deze streek en de mensen daar waren na de oorlog in de Balkan erg bescha­digd door de con­flic­ten en tegen­stel­lingen tussen Moslims, Kroaten en Serven.

Nieuwe mensen werven

Een moei­lijker punt is het werven van nieuwe mensen, die zich voor de caritas willen inzetten. Mensen leggen zich niet zo ge­mak­ke­lijk vast en zijn bang te veel belast te wor­den; jon­gere mensen zijn vaak heel druk met werk en gezin. Toch moet het moge­lijk zijn juist voor de caritas mensen te werven. Vanuit het bisdom zal de dienst Caritas dit jaar een cursus-aanbod doen om PCI’s te scholen in het werven van vrij­wil­li­gers. We hopen dat hier goed gebruik van wordt gemaakt en dat dit veel PCI’s zal helpen nieuwe wegen in te slaan om de ker­ke­lijke caritas een gezicht te geven.

Nadere in­for­ma­tie is te ver­krij­gen bij:

Het was een goed en inte­res­sant bezoek; het deed me goed om te horen en te zien dat de inzet voor caritas in deze grote pa­ro­chie goed doorgaat!

Terug