Arsacal
button
button
button
button


Missiegezinnen in ons bisdom

‘Missio ad gentes’ in Den Helder

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 maart 2018 - 197 woorden
De missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg
De missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn ver­schil­lende missie-ge­zin­nen. Het zijn ge­zin­nen die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen en uitgezon­den zijn door de paus. Hun verblijf in ons bisdom is aller­eerst ook een geloofsweg voor hen­zelf. Op Palm­zon­dag bezocht ik twee van deze ge­zin­nen in Den Helder.

Het was goed om de erva­ringen te kunnen horen van de ‘Missio ad gentes’ in Den Helder. De eerste jaren zijn niet altijd ge­mak­ke­lijk geweest, maar deze ge­zin­nen hebben toch vooral ervaren dat God met hen een weg is gegaan die ver­die­ping en vernieu­wing bracht, een goede erva­ring.

De ge­zin­nen ver­ster­ken zeker ook de pa­ro­chies en iedere persoon heeft weer zijn eigen contacten met anderen en zijn eigen uit­stra­ling, maar de erva­ring van missie-gezin te zijn is ook een verrijkende erva­ring voor het gezin zelf.

Door allerlei omstan­dig­he­den - bij­voor­beeld omdat het niet zo ge­mak­ke­lijk is om in de regio Den hel­der passend werk te vin­den - moesten ver­schil­lende missie-ge­zin­nen te­rug­ke­ren en dat gaf veel wisselingen en was niet zo ge­mak­ke­lijk. Toch heb ik de ge­zin­nen vol ver­trouwen gevon­den en ik hoop en bid dat hun presentie voor hen­zelf en voor anderen bete­ke­nis­vol mag zijn en een bijdrage aan de evangeli­sa­tie.

Terug