Arsacal
button
button
button
button


Bijzondere oecumenische ontmoeting in de Goede Week

Rond Sint Gregorius van Narek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 maart 2018 - 327 woorden

Dins­dag­avond 27 maart kwamen de (aarts)bis­schop­pen van de Koptische Kerk, de Syrisch Orthodoxe kerk, de Apos­to­lisch Armeense kerk, ikzelf en de pastoor van de Russisch Orthodoxe kerk met ver­schil­lende Armeense en Syrisch Orthodoxe pries­ters en andere gelo­vi­gen, waar­on­der een afvaar­diging van de Am­ster­damse Raad van Kerken samen in de Armeense kerk in Am­ster­dam voor de Sint Gregorius van Narek-lezing.

Sint Gregorius van Narek (Sint Grigor Narekatsi) leefde van ongeveer 950 tot 1010 en is een van de grootste Armeense heiligen en schrijvers. Paus Fran­cis­cus heeft hem drie jaar gele­den tot kerk­le­raar uit­ge­roe­pen. St. Gregorius was een groot geleerde, monnik en pries­ter en leraar in het klooster van de plaats Narek, die behoort tot het his­to­rische Armenië maar nu buiten de grenzen van het hui­dige Armenië ligt. Het klooster is tij­dens de Armeense genocide verwoest.

Tijdens deze avond werd uit het werk van Gregorius gelezen, waar­on­der twee gedeelten in een Neder­landse vertaling die op deze avond voor de eerste keer in het open­baar klonk. Een van deze twee gedeelten, gedicht 2 uit het Boek der Klaagzangen, het grootste meester­werk van de heilige, mocht ik voorlezen. Ook de andere bis­schop­pen, ver­schil­lende pries­ters en leken hebben een gedeelte voor­ge­le­zen uit het werk van deze grote theoloog die sterk de nadruk legt op de zonde en zwak­heid van de mens, zijn ge­schei­den zijn van God en daar tegen­over Gods grote barm­har­tig­heid en ontfer­ming. De avond begon met een gedeelte waarin de heilige kerk­le­raar het lij­den van Christus overwoog.

Hoewel de Oosterse chris­te­nen dit jaar het Paas­feest een week later dan wij vieren, was de hele avond dus in de sfeer van deze passie­tijd en de gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding op Pasen door de belij­denis van onze zon­den.

Een mooi moment in deze goede week om de ver­bon­den­heid met de andere (oosterse) chr­si­tenen te beleven en te vieren.

NB Intussen is bekend gewor­den dat er op 5 april een twee meter hoog beeld van de H. Gregorius van Narek zal wor­den ingewijd in de Vati­caanse tuinen


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug