Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke Chrismamis in Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018 - 287 woorden

Woens­dag 28 maart werd de Chrisma­mis gevierd in de Haar­lemse ka­the­drale basiliek van Sint Bavo. Bis­schop Jozef Punt vierde deze bij­zon­dere Mis in een geheel gevulde ka­the­draal. In deze vie­ring is heel het bisdom, ja de hele uni­ver­se­le kerk samen, zei de bis­schop.

Mgr. Jan van Burg­ste­den was er ook weer bij. Hij is goed her­steld van zijn hartinfarct. Ruim tach­tig pries­ters en zo'n twin­tig diakens waren aanwe­zig aan weerszij­den van het altaar. Het was dus een drukte van belang in de sacristie voor de Mis (zie foto). Ook een flinke groep legeraal­moe­ze­niers was in uniform present.

De bis­schop ver­telde in zijn preek onder meer over een vrouw die hij als kape­laan had gekend. Zij leefde heel sober een beetje buiten het dorp. Zij was oud en iedere week kwam hij haar de heilige communie brengen. Haar week was gevuld met gebed voor allerlei intenties en vaak had dat gebed een won­der­lijk effect. Ook wij wor­den uit­ge­no­digd om te geloven in de kracht van Gods genade, die door envou­dige mensen werkt.

In de Chrisma­mis wor­den de heilige olieën gewijd die wor­den gebruikt voor het doopsel, het vormsel en de zie­ken­zal­ving. Voor de Mis ston­den in het mid­denpad grote kannen met de ver­schil­lende olieën klaar (zie foto). Ook vernieuwen de pries­ters in deze vie­ring de beloften van hun pries­ter­wij­ding.

Na de vie­ring was er een drukbe­zochte ont­moe­ting voor de pries­ters, diakens en anderen. De pries­ters kregen van­wege de in­stel­ling van het pries­ter­schap een witte roos uit­gereikt op ini­tia­tief van iemand uit een van de pa­ro­chies.

Ook Kerktwitte­raar van het jaar pastoor Jan-jaap van Peperstraten was aanwe­zig. En inder­daad: na­tuur­lijk twitterde hij even vanuit de kerk over de mooie Chrisma­mis, maar wel ná de vie­ring.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug