Arsacal
button
button
button
button


Pastoor George doctoreert

Bekende Indiase liturgist op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 april 2018 - 233 woorden

Dins­dag 10 april zal pastoor George Paimpillil aan de Tilburgse uni­ver­si­teit pro­mo­veren in de theo­lo­gie op een proef­schrift over liturgie en incul­tu­ra­tie. De dag ervoor mocht ik hem ont­van­gen samen met de bekende Indiase liturgist mgr. dr. Antony Nariculam, die pastoor George mede begeleidde bij de totstandko­ming van de disser­ta­tie.

Het proef­schrift gaat met name in op de li­tur­gische moge­lijk­he­den voor incul­tu­ra­tie binnen de Syro-Mala­baarse kerk, waartoe de pastoor behoort: "Christian initiation in India. Actuality and possibilities of inculturation in the Syro-Malabar church". De Syro Mala­baarse kerk die zo'n vijf miljoen leden telt is één van de oosterse ritussen binnen de katho­lie­ke kerk. Hoofd­ze­tel is het aart­bis­dom Ernakulam-Angalamy, waar­van de groot-aarts­bis­schop ook kar­di­naal is. Van dit bisdom is mgr. Nariculam de vica­ris-generaal nadat hij gedurende 29 jaar aan zeer veel semi­na­ries en theo­lo­gische in­sti­tu­ten had gedo­ceerd.

Helaas kan ik de ver­de­di­ging van de disser­ta­tie niet bijwonen omdat juist op die dins­dag de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring is. Dat spijt me, maar daarom was het des te aar­diger dat de ont­moe­ting de dag ervoor moge­lijk is. Mgr. Nariculam heb ik in het Neder­lands college leren kennen waar hij tot 1982 verbleef om zijn proef­schrift af te maken. Het was voor het eerst na zo'n 36 jaar dat ik hem weer mocht ontmoeten.

Van harte wensen we pastoor George Paimpillil een goede voltooing van de pro­mo­tie en de publi­ca­tie van het proef­schrift en een heel mooie dag van de ver­de­di­ging!

Terug