Arsacal
button
button
button
button


Pastoor George doctoreert

Bekende Indiase liturgist op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 april 2018 - 233 woorden

Dins­dag 10 april zal pastoor George Paimpillil aan de Tilburgse uni­ver­si­teit pro­mo­veren in de theo­lo­gie op een proef­schrift over li­tur­gie en incul­tu­ra­tie. De dag ervoor mocht ik hem ont­van­gen samen met de bekende Indiase li­tur­gist mgr. dr. Antony Nariculam, die pastoor George mede begeleidde bij de totstandko­ming van de disser­ta­tie.

Het proef­schrift gaat met name in op de li­tur­gische moge­lijk­he­den voor incul­tu­ra­tie binnen de Syro-Mala­baarse kerk, waartoe de pastoor behoort: "Christian initiation in India. Actuality and possibilities of inculturation in the Syro-Malabar church". De Syro Mala­baarse kerk die zo'n vijf miljoen leden telt is één van de oosterse ritussen binnen de katho­lie­ke kerk. Hoofd­ze­tel is het aart­bis­dom Ernakulam-Angalamy, waar­van de groot-aarts­bis­schop ook kar­di­naal is. Van dit bisdom is mgr. Nariculam de vica­ris-generaal nadat hij gedurende 29 jaar aan zeer veel semi­na­ries en theo­lo­gische in­sti­tu­ten had gedo­ceerd.

Helaas kan ik de ver­de­di­ging van de disser­ta­tie niet bijwonen omdat juist op die dins­dag de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring is. Dat spijt me, maar daarom was het des te aar­diger dat de ont­moe­ting de dag ervoor moge­lijk is. Mgr. Nariculam heb ik in het Neder­lands college leren kennen waar hij tot 1982 verbleef om zijn proef­schrift af te maken. Het was voor het eerst na zo'n 36 jaar dat ik hem weer mocht ont­moe­ten.

Van harte wensen we pastoor George Paimpillil een goede voltooing van de pro­mo­tie en de publi­ca­tie van het proef­schrift en een heel mooie dag van de ver­de­di­ging!

Terug