Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus benoemt vrouwen op belangrijke posities

Drie vrouwen in de Congregatie voor de geloofsleer

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2018 - 350 woorden

Zater­dag 21 april is bekend gemaakt dat paus Fran­cis­cus vijf nieuwe consultoren heeft benoemd voor de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. Drie van hen zijn vrouwen. Eén van hen, Linda Ghisoni, werd in no­vem­ber benoemd in de staf van het nieuwe Di­cas­te­rie voor de leken, het gezin en het leven.

Twee van de consultoren hebben de Ita­li­aanse natio­na­li­teit, de genoemde Linda Ghisoni (* 1955) en Michelina Tenace (* 1954). De eerste van deze twee heeft canoniek recht gestu­deerd aan de Gregoriana na haar filo­so­fische en theo­lo­gische studie aan de uni­ver­si­teit van Tübingen. Zij heeft ook wel deel­ge­no­men aan de colloquia voor canonisten in Brescia die de Gregoriana jaar­lijks or­ga­ni­seert. Zij is onder­secre­taris van het nieuwe genoemde di­cas­te­rie dat uit de curie-her­vor­ming van paus Fran­cis­cus is voort­ge­ko­men. Daar­mee behoort zij tot de lei­ding van dit curie-orgaan met bij­zon­der verant­woor­de­lijk­heid voor de sectie voor de leken. Haar proef­schrift, ver­sche­nen in 2000, ging over de rele­vantie van metus (vrees) voor de consummatio (de voltooiiing door de geslachts­ge­meen­schap) van het huwe­lijk. Zij is gehuwd en moe­der.

Ook Michelina Tenace komt voort uit de Jezuïeten-uni­ver­si­teit de Gregoriana, waar zij de afdeling voor Fun­da­men­tele theo­lo­gie leidt.

De derde vrouwe­lijke consultor is een Belgische en rela­tief jong, Laetitia Calmeyn (*1975), Zij is een gewijde maagd (virgo consacrata), doceert theo­lo­gie in Parijs en is gepro­mo­veerd aan het Johannes Paulus II instituut voor huwe­lijk en gezin; ook hier is een connectie met de scoiëteit van Jezus: zij pro­mo­veerde op de Jezuïet Albert Chapelle.

Van de beide mannen is er één docent aan de Gregoriana, de pries­ter Sergio Paolo Bonanni, de ander is een zeer bekende Spaanse canonist, de pries­ter en reli­gi­eus (Clare­tijn) Manuel Jesús Arroba Conde.

Consultoren zijn experts in theo­lo­gie en canoniek recht, waarop de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een beroep doet voor een des­kun­dig oor­deel over de kwesties die zij moet behan­de­len.

Het is dui­de­lijk dat paus Fran­cis­cus hiermee meer evenwicht wil scheppen in de curie en vrouwen meer wil betrekken bij het bestuur van de Kerk. De hui­dige benoe­mingen zijn een erken­ning van de bijdrage van vrouwen aan de theo­lo­gie.

Terug