Arsacal
button
button
button
button


Vijftig jaar Sant'Egidio gevierd in Amsterdam

In de Mozes en Aäronkerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 april 2018 - 483 woorden

Zondag­mid­dag 22 april werd het vijf­tig­ja­rig bestaan van Sant’ Egidio gevierd in de Mozes en Aäron­kerk. Dat gebeurde met een con­fe­ren­tie geleid door Leo Fijen over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de kerk, voor de stad en de wereld met onder meer oud-minister Bert Koen­ders en Hilde Kieboom en een heilige Mis waarin bis­schop Jean Pierre Delville hoofd­cele­brant was.

Voor de con­fe­ren­tie was de kerk al groten­deels volge­stroomd met mensen, waar­on­der veel vrij­wil­li­gers van Sant’ Egidio Am­ster­dam, Apel­doorn, Roosendaal, Utrecht of Bergen op Zoom. Ook bevriende pries­ters uit Am­ster­dam en omge­ving waren aanwe­zig.

Leo Fijen had voor­af­gaand aan de con­fe­ren­tie een geloofs­ge­sprek met mij. De con­fe­ren­tie zelf bestond uit drie rondes. In de eerste ronde mocht ik samen met Colm Dekker van Sant’ Egidio Am­ster­dam met leo Fijen spreken over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de kerk.Ik heb onder meer gezegd dat die uitgaat boven wat Sant’ Egidio feite­lijk kan doen. Er zijn 300.000 mensen een­zaam in Am­ster­dam, waar­van 80.000 mensen zich erg een­zaam voelen; na­tuur­lijk kan Sant’ Egidio dat niet allemaal oplossen. Maar het is een sig­naal en een teken in onze indi­vi­dua­lis­tische maat­schap­pij dat uitgaat boven de feite­lijke ac­ti­vi­teit en dat doorgeeft dat vriend­schap en aan­dacht voor elkaar be­lang­rijke waar­den zijn. Mijn wens aan de ge­meen­schap was dat zij trouwe mogen blijven aan hun mooie cha­risma.

In de tweede ronde waren Peter Kranen­burg van de ChristenUnie in Apel­doorn en diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio die spraken over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de stad. Zij gaven bei­den een mooi ge­tui­ge­nis, ‘buiten­staan­der’ Peter kranen­burg gaf dui­de­lijk aan geraakt te zijn door de dienende, onzicht­ba­re nede­rig­heid van Sant’ Egidio.

In de derde ronde was het oud-minister Bert Koen­ders die aan het woord kwam. Hij had Sant’ Egidio in Afrika leren kennen, waar hij onder meer met de hui­dige aarts­bis­schop van Bologna in contact was geko­men die al heel lang bij Sant’ Egidio betrokken is. Het was dui­de­lijk dat de oud-minister geraakt was door de nede­rig­heid en de des­kun­dig­heid van Sant’ Egidio onder meer in het op gang brengen en be­ge­lei­den van vredes­pro­ces­sen, zoals in Mo­zam­bi­que. Koen­ders was in gesprek met Leo Fijen samen met Hilde Kieboom, die al vele jaren in­spi­re­rend lei­ding geeft aan Sant’ Egidio België en Neder­land.

Om 17.00 uur ’s mid­dag was de heilige Eucha­ris­tie. De bis­schop van Luik, mgr. Jean Piere Delville, is al sinds zijn studie­tijd in Rome nauw betrokken bij het werk van de ge­meen­schap. Hij was hoofd­cele­brant en predi­kant bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, waarbij ook de rector van de kerk, mgr. Joop Stam, en Abt Gerard Mathijsen con­ce­le­breer­den, samen met ver­schil­lende andere pries­ters.

Het was een mooie en in­spi­re­rende dag, die hopen­lijk velen zal hebben aange­moe­digd het menslievende gezicht van de Kerk in zorg voor de naaste gestalte te geven.

On­der­staan­de foto­se­rie is van Paul Frank­hui­zen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug