Arsacal
button
button
button
button


Een dagje in Rome...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 april 2018 - 329 woorden
De Sint Pieter was fraai verlicht
De Sint Pieter was fraai verlicht
Een dagje in Rome...
Een dagje in Rome...

In ver­band met de zit­ting van de Apos­to­lische Signatura was ik even in Rome. Het was maar kort maar het is altijd weer mooi om daar mensen te ont­moe­ten en erva­ringen te horen vanuit de hele wereld. Wat is het toch goed en mooi dat we tot een wereld­kerk mogen behoren!

De zit­ting van de Signatura nam de gehele woens­dag­och­tend in beslag. In totaal vijf rechters - kar­di­na­len en bis­schop­pen - beoor­de­len de zaken.
De avond voor de zit­ting ontmoette ik aan tafel in het huis waar ik logeerde een bis­schop uit Argentinie die ver­telde over het klein-semi­na­rie dat hij drie jaar gele­den be­gon­nen was. Het was geen internaat zoals dat vroe­ger het geval was, maar een project waarbij jongens die over een roe­ping denken, iedere veer­tien dagen samen­ko­men voor een vor­mings­pro­gramma, waar ook de ge­zin­nen bij betrokken wor­den. Het idee komt uit het Mexi­caanse bisdom Guadalajara, waar het grootste groot-semi­na­rie ter wereld staat. Een mooi idee dat jonge mensen de gelegen­heid geeft een vor­ming en voor­be­rei­ding te ont­van­gen.
Er was ook een bis­schop uit Venezuela waar de situatie dra­ma­tisch is. Veel mensen zoeken een goed heen­ko­men in andere lan­den omdat voedsel schaars is en de munt niets meer waard. In Suriname en Curacao komen bij­voor­beeld veel mensen uit Venezuela binnen. laten we hopen en bid­den dat een oplos­sing wordt gevon­den.
De bis­schop­pen van het Cari­bisch gebied waren met hun Ad Limina bezoek bezig. Onder hen ook de bis­schop van Willem­stad, mgr. Luigi Secco en de bis­schop van Paramaribo (Suriname), mgr. Karel Choennie, die ik bei­den even heb kunnen zien.
Uit België waren de Vlaamse se­mi­na­risten uit Leuven in Rome voor een bede­vaart. Zij zijn intussen weer in Vlaan­de­ren terug gekeerd.
En ik ontmoette er zomaar op straat, op een brug over de Tiber, een diaken van ons bisdom met zijn echt­ge­note.
Met deze en andere ont­moe­tingen merk ik weer hoe mooi het is een uni­ver­se­le kerk te zijn: "Gaat uit en verkon­digt het evan­ge­lie aan alle volken"

Terug