Arsacal
button
button
button
button


Honderdvijftigduizend mensen bijeen voor jubileum Neocatechumenale Weg

Waar in 2000 de wereldjongerendagen waren

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 mei 2018 - 425 woorden

Zater­dag 5 mei was de vie­ring van vijf­tig jaar Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Rome in aanwe­zig­heid van paus Fran­cis­cus.

Het is bijna ongelooflijk hoeveel energie de 79 jarige Kiko Arguello, initiator van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, nog steeds heeft. Hij leidde de woord­vie­ring die bij gelegen­heid van vijf­tig jaar aanwe­zig­heid van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Rome, in Tor Vergata werd gehou­den. Het was op de plaats waar in 2000 drie miljoen jon­ge­ren aanwe­zig waren om de wereld­jon­ge­ren­da­gen met paus Johannes Paulus II te vieren. Het kruis dat toen is opgericht, staat er nog steeds. Ook nu waren er zo'n hon­der­vijf­tig­dui­zend.

Op het podium namen zo' n 90 bis­schop­pen plaats waar­on­der 14 kar­di­na­len. Kiko stelde de groepen voor die uit 124 ver­schil­lende lan­den naar Rome waren gereisd om deze vie­ring mee te maken. Paus Fran­cis­cus hield een in­spi­re­rende toe­spraak waarin hij de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg aan­moe­digde om missio­nair te blijven: Ga uit, zoals Jezus aan het einde van het evan­ge­lie zegt. Dat staat er in het meervoud, wat ook aangeeft dat we niet alleen moeten gaan. De paus bena­drukte het belang van de ge­meen­schap om met anderen samen het evan­ge­lie te brengen. Een Duitse web­si­te meldde dat de paus eer­der kri­tisch was geweest, maar die moet een andere toe­spraak hebben gehoord. Ik had juist de indruk dat de paus de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in de kern­waar­den van het eigen cha­risma beves­tigde.

Daarna gaf de paus een missie­kruis aan pries­ters die een bij­zon­dere missie vervullen, met name een 'Missio ad gentes' be­ge­lei­den; zo'n Missio omvat missie­ge­zinnen die naar een bepaalde plaats komen om naar best vermogen het evan­ge­lie door te geven. In ons bisdom zijn deze Missiones ad Gentes in Am­ster­dam, Almere. Den Helder en Uithoorn.

Na de mooie en in­spi­re­rende vie­ring in Tor Vergata waren de bis­schop­pen uit­ge­no­digd om in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van Rome de lunch te gebruiken. Dat was een fees­te­lij­ke maal­tijd en in stijl werd die geopend met een catechese van Kiko over een metershoge ikonen­schil­dering die hij in de kapel van het semi­na­rie vorig jaar had vervaar­digd (zie foto).

Ook uit ons bisdom waren er de nodige ver­te­gen­woor­digers van Neocatechuemnale ge­meen­schappen geko­men voor deze bij­zon­dere dag. Zo kwam ik mensen uit de ge­meen­schappen van Alkmaar tegen. Na afloop kreeg ik van enkele van hen nog een bericht en foto's - waar­van ik er enkele bij dit artikel heb geplaatst -: de Neder­landse groep had - deels - veraf gestaan, maar ondanks de afstand alles toch intens meebeleefd. Vooral het "Te Deum" waar­mee aan het einde van de ont­moe­ting met de paus God werd gedankt voor deze vijf­tig jaar, had hen ontroerd.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug