Arsacal
button
button
button
button


Vele landen vertegenwoordigd bij Vormsel O.L. Vrouwekerk

De Geest die één maakt....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 mei 2018 - 178 woorden

Op moe­der­dag, zon­dag 13 mei, ook de dag van O.L. Vrouw van Fatima, mocht ik aan negen­tien jon­ge­ren en ouderen het heilig vormsel toedienen in de O.L. Vrouwe­kerk aan de keizers­gracht in Am­ster­dam. Onder de vor­me­lin­gen waren vele naties ver­te­gen­woor­digd.

Som­mi­ge vor­me­lin­gen waren van Neder­landse afkomst, anderen kwamen oor­spron­ke­lijk uit Litouwen, Duits­land, Frank­rijk, Spanje, Portugal, Italië, Suriname, indonesië en andere lan­den, kortom: zij waren een dui­de­lijk teken van de universali­teit van de kerk. Rector Rafael Ojeda con­ce­le­breerde, het koor zong mooi Gre­go­ri­aanse gezangen, het was een fees­te­lij­ke plech­tig­heid.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en hun fami­lie­le­den met deze dag! Moge de heilige Geest hen altijd blijven (bege)lei­den!

De O.L. Vrouwe­kerk is onder meer een rectorale kerk van het Opus Dei, maar vóór de vormsel­mis was de H. Li­tur­gie van de Syrisch orthodoxen geweest, daarna kwam de H. Mis van de Suri­naamse ge­meen­schap en 's mid­dags is er nog de Engelse Mis. Ja, de kerk is uni­ver­seel, een wereld­kerk en ons bisdom wordt daar steeds meer een mooie afspiege­ling van!

Terug