Arsacal
button
button
button
button


Vele landen vertegenwoordigd bij Vormsel O.L. Vrouwekerk

De Geest die één maakt....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 mei 2018 - 178 woorden

Op moeder­dag, zon­dag 13 mei, ook de dag van O.L. Vrouw van Fatima, mocht ik aan negen­tien jon­ge­ren en ouderen het heilig vormsel toedienen in de O.L. Vrouwe­kerk aan de keizers­gracht in Am­ster­dam. Onder de vor­me­lin­gen waren vele naties ver­te­gen­woor­digd.

Sommige vor­me­lin­gen waren van Neder­landse afkomst, anderen kwamen oor­spron­ke­lijk uit Litouwen, Duits­land, Frank­rijk, Spanje, Portugal, Italië, Suriname, indonesië en andere lan­den, kortom: zij waren een dui­de­lijk teken van de universali­teit van de kerk. Rector Rafael Ojeda con­ce­le­breerde, het koor zong mooi Gre­go­ri­aanse gezangen, het was een fees­te­lij­ke plech­tig­heid.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en hun fami­lie­le­den met deze dag! Moge de heilige Geest hen altijd blijven (bege)lei­den!

De O.L. Vrouwe­kerk is onder meer een rectorale kerk van het Opus Dei, maar vóór de vormselmis was de H. Liturgie van de Syrisch orthodoxen geweest, daarna kwam de H. Mis van de Surinaamse ge­meen­schap en 's mid­dags is er nog de Engelse Mis. Ja, de kerk is uni­ver­seel, een wereld­kerk en ons bisdom wordt daar steeds meer een mooie afspiege­ling van!

Terug