Arsacal
button
button
button
button


Zij voerden de erkenningstaak van katholieke onderwijs uit

Afscheid en dank voor het werk voor de NKSR

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018 - 231 woorden
afscheid van medewerkers aan de taak van de NKSR
afscheid van medewerkers aan de taak van de NKSR
met voorzitter drs. Titus Frankemölle
met voorzitter drs. Titus Frankemölle

De erken­nings­pro­ce­du­re als katho­lie­ke scholen is tot voor kort voor de Neder­landse katho­lie­ke School­raad (NKSR) en de bis­schop­pen verricht door de juristen en mede­wer­kers van de Vereni­ging van katho­liek Onder­wijs (VKO) die enkele jaren gele­den met de pro­tes­tantse besturenraad gefuseerd is tot Verus. Nu daar ver­an­de­ring in geko­men is, was het op woens­dag 23 mei zover dat de voor­zit­ter van de NKSR en ik hen harte­lijk kon­den bedanken voor het vele werk.

In Woer­den waar Verus gehuisvest is, kwamen drs. Titus Frankemölle, diaken, directeur van OMO-scholen en voorziter van de NKSR samen met mr. Thérèse Penders, mr. Loulène Boersma, mw. Masha Dofferhoff en Khrisna Dawtal en ikzelf samen om stil te staan bij de voobije jaren en vooral veel dank te zeggen voor de inzet van deze mensen. Mw. mr. Thérèse Penders heeft namens de NKSR ruim der­tig jaar de erken­nings­taak met veel toe­wij­ding en nauw­ge­zet­heid uit­geoe­fend. De laatste jaren deelde zij deze taak even­eens op voor­tref­fe­lijke wijze met mw. mr. Loulène Boersma met onder­steu­ning van mw. Masha Dofferhoff, terwijl Khrisna Dawtal de web­si­te van de NKSR beheerde. Ook op deze plaats aan hen allen onze harte­lijke dank.

De erken­nings­taak wordt voor­taan door de NKSR zelf ver­zorgd en is over­ge­no­men door mw. mr. Marieke Wijnbeldt. Alle in­for­ma­tie daarover is te vin­den op de vernieuwde web­si­te www.NKSR.nl

Terug