Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de Stichting Sint Jacob

Nog een reden om in te treden....

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 augustus 2012 - 310 woorden
Bestuursgebouw bij de lokatie Boerhaave in Schalkwijk
Bestuursgebouw bij de lokatie Boerhaave in Schalkwijk

Dins­dag 28 au­gus­tus heb ik een bezoek gebracht bij de Stich­ting Sint Jacob, waar ik werd ont­van­gen door de bestuursvoor­zit­ter, mw. drs. J. Louwers, de heer J. Peters en het hoofd van de dienst gees­te­lij­ke zorg, ds. O. Ruf. Sint Jacob heeft negen locaties in en rond Haar­lem, waar­on­der enkele zorgin­stel­lingen voor reli­gi­euzen.

Maar ook in de andere locaties wordt goede en intensieve aan­dacht aan de gees­te­lij­ke zorg, mede een reden waarom veel mensen voor de huizen van deze Stich­ting kiezen. Die zorg is er ook voor mensen van andere geloven, maar de Stich­ting heeft een katho­lie­ke traditie die wor­tels heeft in de tijd dat Haar­lem een bekende vertrek­plaats was voor de bede­vaart naar Santiago de Com­pos­tel­la. Ik kreeg er trouwens nog een leuk nieuwtje te horen

Het was een kennis­ma­kings­be­zoek met het bestuur, nadat ik eer­der al een gesprek had gehad met enkele gees­te­lij­ke ver­zor­gers. Het was me een vreugde om te merken hoeveel aan­dacht er was voor "heel de mens", zeker ook voor het gees­te­lijk aspect, met de hulp van pries­ters uit de omge­ving die men niet vergeet te roepen als iemand 'bediend' moet wor­den, het sacra­ment van de zieken mag ont­van­gen. Er is een goed contact en dito samen­wer­king van pas­to­raal werken­den in deze in­stel­lingen en de pries­ters in de paorchies. Het was fijn dit te horen en te merken, want ik krijg helaas nogal eens klachten van oudere mensen die moeten meemaken dat een kapel wordt "weg gedaan" en dat er nau­we­lijks ruimte is voor goede gees­te­lij­ke zorg en li­tur­gie.

De Stich­ting heeft dus twee lokaties waar veel reli­gi­euzen wonen. Er werd me ver­teld dat de zusters lan­ger leven, lan­ger actief en gezond blijven en veel min­der gauw demen­te­ren! Hoe komt dat, zou je weleens willen weten. Het is bijna een reden om in te tre­den... maar ja, daar moet je toch ook wel roe­ping voor hebben.

Terug