Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Burgerbrug

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 mei 2018 - 159 woorden
Heilig Vormsel in Burgerbrug
De kerk van Burgerbrug
De kerk van Burgerbrug
ceremoniaris Hans Tuijn met pastoor Hulsebosch
ceremoniaris Hans Tuijn met pastoor Hulsebosch

Bur­ger­brug is één van de kleinste pa­ro­chies van ons bisdom; toch waren er zes vor­me­lin­gen die dit jaar het sacra­ment van de heilige Geest hebben ont­van­gen. Ik was er op vrij­dag­avond 25 mei.

Normaal vindt het vormsel plaats in de regio of het samen­wer­kings­ver­band, maar dat is ter plaatse door allerlei omstan­dig­he­den nog erg beperkt. En het was na­tuur­lijk ook een goede gelegen­heid om deze kleine pa­ro­chie weer een keer te bezoeken.

Het vormsel was goed voor­be­reid met het project "In vuur en vlam", met dank aan de vrijwlli­gers die zich voor die voor­be­rei­ding hebben ingezet. Daar was ook pastoor Cees Hulse­bosch bij betrokken. met hem celebreerde ik op deze avond de vormsel­vie­ring in het gemoe­de­lijke kerkje.

Na afloop bleven veel mensen nog even gezellig napraten op het kerk­plein. Het uits­te­kende weer maakte zo'n ge­meen­schaps­ge­beu­ren heel aange­naam.

Onde rde vigeur van de nieuwe privacy-regels heb ik eerst toestem­ming gevraagd om de groeps­foto van de vor­me­lin­gen te kunnen publiceren.

Terug