Arsacal
button
button
button


Sluiting meimaand in Heiloo met Mis en processie

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018

Zondag­avond 27 mei werd de mei­maand in Heiloo afgesloten en het feest van O.L. Vrouw ter Nood gevierd met een feestelijke Mis en een processie. De priesters van het heiligdom waren daarbij aanwezig om te con­ce­le­breren, evenals de blauwe zusters en deken Ton Cassee en pastoor van der Plas. Voor het eerst werden nieuwe paramenten gebruikt, geschonken door een goede gever.

Don Agostino is een goede vriend die al vaker aan de Neder­landse kerk geschenken heeft gegeven. Voor Heiloo kwamen er mooie witte paramenten met het wapen van het heiligdom en koorkap en albes. We zijn deze Italiaanse priester en zijn vrienden zeer dankbaar voor deze mooie cadeau's! Voor de Mis mocht ik de nieuwe misgewaden zegenen. Tijdens de Eucha­ris­tie heb ik de onderstaande preek gehouden. Aansluitend aan deze viering was er een lichtprocessie door het bede­vaartspark, die eindigde bij de kleine kapel met een toe­wijding aan Maria en de zegen.

De foto's zijn van Johannes van Voorst tot Voorst pr. en zr. Maria Fidei

Homilie

Drie-eenheid

Nu de mei­maand bijna afgelopen is
zijn we hier bij elkaar om Maria te eren
op dit feest van de heilige Drie-eenheid.
We vieren vandaag
dat we God hebben leren kennen
als Vader, Zoon en heilige Geest.
God is voor ons
een ondoorgrondelijk mysterie,
in menselijke woorden hebben we het uitgedrukt:
er is één God in drie personen.

Vader

Die ene God
wil voor ons een Vader zijn,
die we heel vertrouwelijk en eenvoudig
mogen aanroepen:
“Abba, Vader”, Papa.

Zoon

Diezelfde God heeft ons leven willen delen
en in Jezus is Hij voor ons
een concreet voorbeeld van mens-zijn geworden.
Wil je weten hoe je goed kunt leven,
een goed mens kunt zijn
en aan God kunt behagen?
Kijk maar naar Jezus en volg Hem na!

Heilige Geest

En omdat diezelfde God heel goed weet
dat wij uit onszelf
tot niets in staat zijn,
maar altijd moeten steunen
op de kracht van Gods genade,
heeft Hij de Geest in ons hart gezonden.
Die Geest geeft het ons in:
die laat ons voelen en ervaren
of we op de goede weg zitten of niet.

Geweten

God spreekt in ons geweten,
niet zozeer in een angstig geweten,
ook niet in een geweten dat nergens om geeft,
maar in een geweten
dat vertrouwvol God zoekt
als een barmhartige en liefhebbende Vader.
Hoe meer wij verlangen
de stem van de Geest in ons hart te horen
als die van een vertrouwde vriend en raadgever,
des te meer kan de Geest zich in ons
kan laten horen en gevoelen.
Soms voelen we en ervaren we
dat we fout zijn gegaan,
soms merken we van binnen
dat we goed zitten,
maar als we leven in vertrouwen op God,
hoeven we nooit bang te zijn.

Geen man of vrouw

God zelf is geen man en geen vrouw,
Hij is God en boven man- of vrouw-zijn verheven,
maar Hij is wel mens geworden
en heeft de gestalte van een man aangenomen,
Jezus Christus.

Mannen niet beter

Dat Hij dat niet heeft gedaan
omdat Hij mannen beter vindt dan vrouwen
of omdat God zou denken
dat mannen het beter kunnen dan vrouwen,
heeft Hij duidelijk gemaakt
door Maria uit te kiezen
als moeder van Zijn Zoon
en als medewerkster aan onze verlossing.

Maria geen willoze pop

Maria is er niet uitgepikt
als een soort willoze pop,
die door God gebruikt is
om Jezus te baren, nee!
God heeft Maria gevraagd,
Hij heeft haar “ja-woord”gewenst,
haar “Fiat” gezocht.
Maria is een vrouw
die uit vrije wil en met overgave
“ja” heeft gezegd
op het plan dat God
met deze wereld, met de mensheid en haar eigen leven had.
Maria, heeft als nieuwe Eva,
namens ons allen “ja” gezegd op Gods plan
en dat volbracht.

Zij was alleen maar goed

Er is geen mens
die meer van nabij
en met vollediger instemming van heel haar hart
“ja”heeft gezegd tot God.
In haar was geen zonde,
in haar was geen kwaad,
geen verkeerde bedoelingen en intenties zelfs.
Zij was alleen maar goed.

Nabij

Tegelijk is Maria ons heel nabij,
zij is een mens zoals wij.
Het is daarom heel begrijpelijk
dat overal in de wereld
oneindig veel mensen
naar Maria gaan
om haar te eren, haar bijstand te vragen,
haar voorspraak in te roepen.

Een visioen

Vrijdag vierden we (of konden we vieren)
de heilige Maria Magdalena de Pazzi,
voor de meeste van U waar­schijn­lijk
een onbekende heilige.
Zij was een religieuze in Florence
en zij had visioenen.
Zo zag zij een keer allerlei wankele scheepjes
een grote, stormachtige zee overgaan.
Sommige scheepjes leden schipbreuk,
andere werden zwaar gebeukt door de storm,
maar er waren er ook die goed koers hielden
en gestadig verder voeren door de storm.
Toen Maria Magdalena beter keek,
zag zij dat bij ieder van die scheepjes
Maria aan het roer stond.
Die zee is een beeld voor de levensweg
en die scheepjes voor ons leven.

Uitverkiezing tot mede­wer­king

Alle genade komt tot ons door Maria,
dat is al zo
omdat alle genade door Jezus tot ons komt
en zij is Zijn moeder,
niet door toeval,
maar door uitverkiezing,
niet omdat er nu eenmaal iemand moest zijn,
maar door vrijwillige en bewuste mede­wer­king
aan het plan van de verlossing.
Het is daarom de moeite waard
dat we van­avond naar Heiloo zijn gekomen,
naar O.L. Vrouw ter Nood,
om Maria te eren
en haar voorspraak te vragen
voor onze gezinnen,
voor ons eigen leven,
voor de noden van de Kerk en van de wereld.

Meewerken met een zuiver hart

Het is meer nodig dan ooit
dat er in deze vaak verdorven wereld
mensen zijn
die hun hart zuiver houden,
zoals het hart van Maria,
die willen meewerken aan Gods plan met deze wereld,
zoals Maria,
die doelbewust met Maria over de levenszee varen
doordat ze Maria’s hulp en voorspraak vragen.

Ziedaar, je moeder

Op deze dag van de heilige Drie-eenheid
denken we bijzonder aan ons doopsel.
We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
in naam van de Drie-eenheid.
Zo zijn wij kind van God
en zijn we ook op bijzondere wijze
een kind van Maria geworden:
“Zie daar je moeder”.

Ja, laten we op deze avond
als kinderen van God
aan Maria vragen
dat zij voor ons
in alle om­stan­dig­he­den van het leven
- op heel die levenszee -
een moeder, een goede moeder
moge zijn.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug