Arsacal
button
button
button
button


Sluiting meimaand in Heiloo met Mis en processie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018 - 1029 woorden

Zondag­avond 27 mei werd de mei­maand in Heiloo af­ge­slo­ten en het feest van O.L. Vrouw ter Nood gevierd met een fees­te­lij­ke Mis en een pro­ces­sie. De pries­ters van het hei­lig­dom waren daarbij aanwe­zig om te con­ce­le­breren, evenals de blauwe zusters en deken Ton Cassee en pastoor van der Plas. Voor het eerst wer­den nieuwe para­menten gebruikt, ge­schon­ken door een goede gever.

Don Agostino is een goede vriend die al vaker aan de Neder­landse kerk geschenken heeft gegeven. Voor Heiloo kwamen er mooie witte para­menten met het wapen van het hei­lig­dom en koorkap en albes. We zijn deze Ita­li­aanse pries­ter en zijn vrien­den zeer dank­baar voor deze mooie cadeau's! Voor de Mis mocht ik de nieuwe mis­ge­wa­den zegenen. Tijdens de Eucha­ris­tie heb ik de on­der­staan­de preek gehou­den. Aan­slui­tend aan deze vie­ring was er een licht­pro­ces­sie door het bede­vaarts­park, die ein­digde bij de kleine kapel met een toe­wij­ding aan Maria en de zegen.

De foto's zijn van Johannes van Voorst tot Voorst pr. en zr. Maria Fidei

Homilie

Drie-een­heid

Nu de mei­maand bijna afgelopen is
zijn we hier bij elkaar om Maria te eren
op dit feest van de heilige Drie-een­heid.
We vieren vandaag
dat we God hebben leren kennen
als Vader, Zoon en heilige Geest.
God is voor ons
een ondoorgron­de­lijk mysterie,
in men­se­lijke woor­den hebben we het uitgedrukt:
er is één God in drie personen.

Vader

Die ene God
wil voor ons een Vader zijn,
die we heel ver­trouwe­lijk en een­vou­dig
mogen aan­roe­pen:
“Abba, Vader”, Papa.

Zoon

Diezelfde God heeft ons leven willen delen
en in Jezus is Hij voor ons
een concreet voor­beeld van mens-zijn gewor­den.
Wil je weten hoe je goed kunt leven,
een goed mens kunt zijn
en aan God kunt behagen?
Kijk maar naar Jezus en volg Hem na!

Heilige Geest

En omdat die­zelfde God heel goed weet
dat wij uit ons­zelf
tot niets in staat zijn,
maar altijd moeten steunen
op de kracht van Gods genade,
heeft Hij de Geest in ons hart gezon­den.
Die Geest geeft het ons in:
die laat ons voelen en ervaren
of we op de goede weg zitten of niet.

Geweten

God spreekt in ons geweten,
niet zozeer in een angs­tig geweten,
ook niet in een geweten dat nergens om geeft,
maar in een geweten
dat ver­trouw­vol God zoekt
als een barm­har­tige en lief­heb­bende Vader.
Hoe meer wij verlangen
de stem van de Geest in ons hart te horen
als die van een ver­trouwde vriend en raadgever,
des te meer kan de Geest zich in ons
kan laten horen en gevoelen.
Soms voelen we en ervaren we
dat we fout zijn gegaan,
soms merken we van binnen
dat we goed zitten,
maar als we leven in ver­trouwen op God,
hoeven we nooit bang te zijn.

Geen man of vrouw

God zelf is geen man en geen vrouw,
Hij is God en boven man- of vrouw-zijn verheven,
maar Hij is wel mens gewor­den
en heeft de gestalte van een man aan­ge­no­men,
Jezus Christus.

Mannen niet beter

Dat Hij dat niet heeft gedaan
omdat Hij mannen beter vindt dan vrouwen
of omdat God zou denken
dat mannen het beter kunnen dan vrouwen,
heeft Hij dui­de­lijk gemaakt
door Maria uit te kiezen
als moe­der van Zijn Zoon
en als mede­werkster aan onze verlos­sing.

Maria geen wil­loze pop

Maria is er niet uitgepikt
als een soort wil­loze pop,
die door God gebruikt is
om Jezus te baren, nee!
God heeft Maria gevraagd,
Hij heeft haar “ja-woord”gewenst,
haar “Fiat” gezocht.
Maria is een vrouw
die uit vrije wil en met overgave
“ja” heeft gezegd
op het plan dat God
met deze wereld, met de mens­heid en haar eigen leven had.
Maria, heeft als nieuwe Eva,
namens ons allen “ja” gezegd op Gods plan
en dat volbracht.

Zij was alleen maar goed

Er is geen mens
die meer van nabij
en met volle­diger instem­ming van heel haar hart
“ja”heeft gezegd tot God.
In haar was geen zonde,
in haar was geen kwaad,
geen ver­keerde be­doe­lin­gen en intenties zelfs.
Zij was alleen maar goed.

Nabij

Tege­lijk is Maria ons heel nabij,
zij is een mens zoals wij.
Het is daarom heel be­grij­pe­lijk
dat overal in de wereld
onein­dig veel mensen
naar Maria gaan
om haar te eren, haar bijstand te vragen,
haar voor­spraak in te roepen.

Een visioen

Vrij­dag vier­den we (of kon­den we vieren)
de heilige Maria Magdalena de Pazzi,
voor de meeste van U waar­schijn­lijk
een onbekende heilige.
Zij was een reli­gi­euze in Florence
en zij had visioenen.
Zo zag zij een keer allerlei wankele scheepjes
een grote, stor­mach­tige zee over­gaan.
Som­mi­ge scheepjes leden schip­breuk,
andere wer­den zwaar gebeukt door de storm,
maar er waren er ook die goed koers hiel­den
en gesta­dig ver­der voeren door de storm.
Toen Maria Magdalena beter keek,
zag zij dat bij ieder van die scheepjes
Maria aan het roer stond.
Die zee is een beeld voor de levensweg
en die scheepjes voor ons leven.

Uit­ver­kie­zing tot mede­wer­king

Alle genade komt tot ons door Maria,
dat is al zo
omdat alle genade door Jezus tot ons komt
en zij is Zijn moe­der,
niet door toeval,
maar door uit­ver­kie­zing,
niet omdat er nu eenmaal iemand moest zijn,
maar door vrij­wil­lige en bewuste mede­wer­king
aan het plan van de verlos­sing.
Het is daarom de moeite waard
dat we van­avond naar Heiloo zijn geko­men,
naar O.L. Vrouw ter Nood,
om Maria te eren
en haar voor­spraak te vragen
voor onze ge­zin­nen,
voor ons eigen leven,
voor de noden van de Kerk en van de wereld.

Meewerken met een zuiver hart

Het is meer nodig dan ooit
dat er in deze vaak verdorven wereld
mensen zijn
die hun hart zuiver hou­den,
zoals het hart van Maria,
die willen mee­werken aan Gods plan met deze wereld,
zoals Maria,
die doelbewust met Maria over de levens­zee varen
doordat ze Maria’s hulp en voor­spraak vragen.

Ziedaar, je moe­der

Op deze dag van de heilige Drie-een­heid
denken we bij­zon­der aan ons doopsel.
We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
in naam van de Drie-een­heid.
Zo zijn wij kind van God
en zijn we ook op bij­zon­dere wijze
een kind van Maria gewor­den:
“Zie daar je moe­der”.

Ja, laten we op deze avond
als kin­de­ren van God
aan Maria vragen
dat zij voor ons
in alle omstan­dig­he­den van het leven
- op heel die levens­zee -
een moe­der, een goede moe­der
moge zijn.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug