Arsacal
button
button
button
button


Meer vormelingen op Bavodag

Een feestelijk gebeuren in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juni 2018 - 287 woorden
De stiltekapel
De stiltekapel
De vormelingen vertrekken, uitgeleide gedaan door pastoor Knol
De vormelingen vertrekken, uitgeleide gedaan door pastoor Knol
devotielichtjes in de sacramentskapel
devotielichtjes in de sacramentskapel

Zater­dag 9 juni was de jaar­lijkse Bavo­dag voor vor­me­lin­gen in de ka­the­draal. Tot vreugde van de or­ga­ni­sa­toren waren er zo'n 70 a 80 meer dan vorig jaar. Ik was er net aan het einde en zag dat ie­der­een weer stralend naar huis ging.

De vor­me­lin­gen zijn eigen­lijk altijd wel heel posi­tief over de Bavo­dag. Dat was nu ook de reactie die ik kreeg van een aantal van de 400 aanwe­zigen: het was een prach­tige dag geweest. Aan het einde van mijn stille dag was ik nog even gaan kijken en hoorde nog net de slotwoor­den van pastoor Nico Knol. Samen met vele vrij­wil­li­gers levert hij ieder jaar weer een flinke in­span­ning om een mooi pro­gram­ma op touw te zetten. Dit jaar en de ko­men­de twee jaren zal dat onder het thema staan: "Ik ken jou...ken jij Mij?". Pastoor Knol legde me uit dat psalm 139 (138): "Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta..." hierbij centraal stond en na­tuur­lijk ook de woor­den van Jezus in het Johannes-evan­ge­lie waarin hij aangeeft dat hij Zijn schapen kent...

Tijdens de dag zijn er allerlei pro­gram­ma onder­de­len waaraan de vor­me­lin­gen in kleinere groepen kunnen deel­ne­men: er is een gwelven­tocht, een stilte­ka­pel waar een kaarsje kan wor­den opgestoken bij het heilig Sacra­ment en een intentie in een kistje kan wor­den gedaan, de vor­me­lin­gen kunnen in gesprek gaan met ver­schil­lende mensen en er is na­tuur­lijk ook gebed en be­zin­ning.
De bis­schop, mgr. Jozef Punt, had de dag geopend en het Pinkstervuur ontstoken.

De Bavo-dag brengt vor­me­lin­gen uit heel het bisdom - vooral uit het noor­den van ons bisdom - bijeen. Deze dag is een waarde­volle traditie gewor­den. Ik ben dan ook zeer dank­baar voor alle inzet van de vele vrij­wil­li­gers!

Terug