Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Hoogwoud

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 juni 2018 - 254 woorden
Feestelijke vormselviering in Hoogwoud
de gebedsarmbandjes van de vormelingen
de gebedsarmbandjes van de vormelingen
kerkversiering door de vormelingen
kerkversiering door de vormelingen

27 vor­me­lin­gen uit Hoogwoud (Opmeer), Span­broek en De Weere kwamen op vrij­dag­avond 15 juni in de St. Jans Geboorte­kerk van Hoogwoud samen voor een fees­te­lij­ke vormsel­vie­ring.

Pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten had de vor­me­lin­gen op deze mooie dag voor­be­reid samen met twee dames uit de pa­ro­chie. Die voor­be­rei­ding had met veel zorg plaats gevon­den, daar­van getuig­den onder meer de door de vor­me­lin­gen gemaakte versie­ring van de kerk, de door hen­zelf veriserde "bouw­ste­nen" die de vor­me­lin­gen binnen droegen als teken van hun voor­ne­men mee te werken aan de opbouw van Gods ko­nink­rijk en de gebedsarm­bandjes, die ik aan het einde van de gebeds­vie­ring heb gezegend en die de vor­me­lin­gen her­in­ne­ren aan deze dag en hun roe­ping om te werken en zich in te zetten vanuit het gebed en de kracht van de heilige Geest. Het Salezi­koor werkte mee aan de vie­ring en zong bete­ke­nis­volle liedjes die getuig­den van geloof.

Bij de vie­ring was ook de nieuwe pries­ter Alvaro Rodriguez Lucque aanwe­zig die in deze regio werk­zaam is. Hij keek terug op een prach­tige eerste heilige Mis in De Weere, compleet met vlaggen, met koets en fanfare. De Weere had zich op dat feest echt van zijn beste kant laten zien; ver­schil­lende pa­ro­chi­anen waren mee­ge­gaan naar Cordoba waar de neo­mist op Sacra­ments­dag zijn eerste Mis heeft gevierd.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen met deze mooie dag en aan hen allen Gods zegen gewenst onder de lei­ding van de heilige Geest!

De pas­to­raal werker had tevoren al toestem­ming gevraagd voor een foto van de vor­me­lin­gen op deze web­si­te.

Terug