Arsacal
button
button
button
button


Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!

Sint-Jansprocessie 2018

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 24 juni 2018 - 1012 woorden
In de Larense basiliek, met pastoor Jan Vriend
In de Larense basiliek, met pastoor Jan Vriend
Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!
Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!

Ieder jaar vindt in Laren de Sint-Jans­pro­ces­sie plaats, een mooi en bij­zon­der gebeuren. De broe­der­schap van Sint Jan die het feest or­ga­ni­seert in overleg met pastoor Jan Vriend, mag rekenen op de inzet en mede­wer­king van velen, zoals de buurtcomité's die voor de erebogen zorgen. Hier­on­der vindt U de preek.

Het thema van de bede­vaart was dit jaar: Wees niet bang om het met God te wagen.

Er zijn bruidjes, muziekkorpsen/show­bands, mis­die­naars en de Orde van Malta en de rid­ders van het Heilig Graf zijn aanwe­zig met een mooie ver­te­gen­woor­diging. Een achttal pries­ters liep mee in de pro­ces­sie en diaken Henk veldhuis assis­teerde. De kerk is fraai versierd, overal is te merken dat er veel zorg is besteed aan de jaar­lijkse vie­ring, die op de voor­avond begint met een Lof. Op de feest dag zelf celebreert pastoor Willems sinds jaar en dag om 7.00 uur een H. Mis op het kerkhof; om 9.00 uur was de beurt aan vica­ris Bruggink voor de hoog­mis in de basiliek. Om 11.00 uur vertrekt de pro­ces­sie naar het kerkhof en daar is een Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur. Na de Mis gaat de stoet terug naar de basiliek als sacra­ments­pro­ces­sie, bij elkaar een hele tocht, dus ik kwam wel aan mijn 10.000 stappen.

Hier­on­der de preek die ik tij­dens de Mis om 12.00 uur op het kerkhof heb gehou­den.

 

Homilie

Hij is gek!

Je zou kunnen zeggen:
Die Johannes de Doper is gek!
Zouden de mensen van zijn tijd
niet meewarig het hoofd hebben geschud
om die man met zijn warrige haren,
zijn kameelharen kleed,
zich voe­dend met wilde honing en sprinkhanen;
die honing, dat gaat dan mis­schien nog,
maar die sprinkhanen:
ik moet er niet aan denken.
Waarbij hij ook nog
een kri­tische bood­schap uitriep,
daar in die woes­tijn:
“Bekeert U,
jullie zitten ver­keerd,
jullie moet het anders doen,
anders !even”.
Zouden de mensen niet denken:
“Wat een rare schreeuwer”?

Zo moet je het doen!

Het is in ieder geval
vast niet direct de manier
die wij zou­den kiezen
wanneer we iets willen bereiken.
Dan zou­den we aanzien en ach­ting
willen verwerven
door goede maatjes te wor­den
met vooraanstaande, invloedrijke mensen,
er goed willen uitzien, presentabel,
ons CV goed op orde willen hebben,
net­werken,
leuk converseren,
alles na­tuur­lijk
maat­schap­pe­lijk én poli­tiek
helemaal correct;
en we zou­den controle willen hebben.

Kritisch

Bij Johannes de Doper
zien we dus niets van dit alles.
Hij is eigen­lijk totaal niet aan­ge­past,
hij zegt de mensen juist
wat ze waar­schijn­lijk niet zo graag willen horen:
“Bekeert u”;
hij is erg kri­tisch,
ziet er niet leuk uit
en hij net-werkt niet
maar trekt zich terug
in de een­zaam­heid van de woes­tijn.

Hij durft

Hij was zelfs niet bang
om voor de mach­tigen der aarde
- koning Herodes -
dui­de­lijke woor­den te spreken
over diens relatie met een vrouw,
ook al wist hij
dat die niet goed zou­den vallen.

Dus hij stáát wel ergens voor
en soms gaat hij vol­ko­men
tegen de stroom in.
Hij is niet bang,
hij durft
en hij staat voor zijn zaak.

Een feno­meen

Wat is het gevolg?
Wat heeft hij daar­mee bereikt?

Je zou ver­wach­ten
dat de mensen zou­den denken:
“Laat die gek maar schreeuwen,
in zijn uppie in de woes­tijn.”
En dat ze sch­ou­derophalend
ver­der zou­den gaan.
Maar niets is min­der waar.
Johannes de Doper
werd een feno­meen.
Mensen kwamen in groten getale
om naar hem te luis­te­ren:
“Heel de landstreek van Judea
en alle inwoners van Jeru­za­lem”
liepen uit om hem te zien.
En zelfs toen de apos­te­len
na de dood en ver­rij­ze­nis van Jezus
rond­trok­ken
om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen,
kwamen zij nog vele volgelingen tegen
van Johannes de Doper
die zelf allang gestorven was.

Wat kunnen we hier­van leren?
Wat voor bood­schap geeft Sint Jan ons mee?

Grietje

In Bilthoven is een meisje uit Marken begraven,
gestorven in 1947, 31 jaar oud.
Grietje Schouten heette zij.
In het sanatorium in Bilthoven
- waar zij lag van­wege TBC -
had zij de sacra­ments­pro­ces­sie mee­ge­maakt
en het uitreiken van de communie.
Zij had toen goed ervaren, dui­de­lijk, in haar hart,
dat Jezus daarin aanwe­zig was.
Toen was zij als enige van Marken
op haar 23e katho­liek gewor­den.
De TBC kwam later terug
en zij is in dat sanatorium gestorven.
Zij durfde dus als jong meisje
tegen de stroom van het pro­tes­tantse Marken
in te gaan;
zij volgde haar hart, haar over­tui­ging,
zij was niet bang.
Zij deed als Sint Jan.

Als je haar maar goed zit?

Het gaat er dus niet om
dat we allemaal braaf in de pas lopen;
het gaat er niet om
dat we precies doen
wat mensen van ons ver­wach­ten.
Het gaat er niet om dat ons haar
altijd precies in de schei­ding zit
en alle plooien glad gestreken zijn;
dat we netjes voldoen
aan alle ver­wach­tingen
en niemand teleurstellen.
We hoeven niet aan alle ver­wach­tingen te voldoen;
niet altijd met de stroom mee af te zakken;
we mogen anderen soms teleurstellen.

Ama et fac quod vis

Het gaat erom
dat we een goed mens zijn,
eer­lijk en oprecht
naar het beeld van Jezus Christus,
dat we God lief­heb­ben en de naaste,
dat we leven met ons hart.
Au­gus­ti­nus zei het al:
”Ama et fac quod vis”,
doe wat je wilt
als je vanuit de liefde handelt.

Wees niet bang!

Wees niet bang
voor het oor­deel van de mensen!
Er is er maar één die ons oor­de­len kan.
Het gaat erom dat we vrij zijn,
wer­ke­lijk vrij,
zoals die Doper in de woes­tijn,
niet gekleed naar de laatste mode,
niet zalvend in zijn woor­den,
niet elegant in zijn gedrag.
Ja, dit is de bood­schap van Sint Jan:
Wees niet bang,
handel met over­tui­ging,
wees wie je bent.
Open je deuren voor Christus,
open wijd je hart
voor Zijn verlossende kracht,
laat je vrij maken,
wees niet verslaafd aan hoe we over­ko­men,
niet benauwd over
wat de mensen van ons denken,
wees vrij om goed te zijn,
om te leven met je hart, met geloof,
trouw aan de diepste en mooiste over­tui­gingen.
Handel vanuit ver­trouwen,
handel met geloof.
Wees niet bang!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug