Arsacal
button
button
button
button


Een antieke kelk voor nieuwe kerk van Almere

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 juni 2018 - 151 woorden

Maan­dag­mid­dag mocht ik tij­dens de ver­ga­de­ring van de pries­ter­raad aan bouw­pas­toor Sandor Koppers van Almere een antieke kelk overhan­digen als cadeau voor de nieuwe kerk die daar zal gaan verrijzen.

De kelk uit 1825 werd onlangs door Ita­li­aanse vrien­den mee­ge­bracht en overhan­digd namens mgr. Inos Biffi, een bekende theoloog uit het bisdom Milaan, die deze kelk had gekocht en had laten restaureren, zodat die opnieuw in gebruik kon wor­den geno­men. 

Pastoor Sandor Koppers staat voor de taak een nieuwe kerk te laten bouwen in de nog steeds groeiende stad Almere waar tot nu toe geen eigen katho­lie­ke kerk is. De katho­lie­ke pa­ro­chie maakt gebruik van een kerk­zaal in het oecu­me­nisch kerk­cen­trum die voor de flink gegroeide katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap vaak aan de kleine kant is en niet de moge­lijk­he­den biedt om het katho­lie­ke ge­loofs­le­ven geheel gestalte te geven. De bouwfase is nog niet be­gon­nen, hope­lijk zal die spoe­dig van start kunnen gaan.

Terug