Arsacal
button
button
button
button


Feest in de H. Dionysius in Heerhugowaard

Vormsel en aanstelling bedienaren van de h. communie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juli 2018 - 283 woorden
De wafelbakkers van de Dionysiusparochie
De wafelbakkers van de Dionysiusparochie
eigen kopjes..
eigen kopjes..
Feest in de H. Dionysius in Heerhugowaard

Zondag 1 juli was ik in de H. Dio­ny­sius­kerk in Heer­hu­go­waard. Elf kan­di­da­ten ont­vingen het heilig Vormsel en twee pa­ro­chi­anen wer­den aan­ge­steld tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring gezongen door het KISI-koor.

Het is een levende pa­ro­chie, daar in Heer­hu­go­waard. Na de goed bezette Mis om 10.00 uur, was er de Eucha­ris­tie­vie­ring met het H. Vormsel en die was ook druk. De ge­meen­schap van Heer­hu­go­waard wordt steeds inter­na­tio­naler: laatste telde de pastoor, Frank Domen, in één vie­ring acht­tien natio­na­li­teiten! En er komen regel­ma­tig nieuwe mensen bij, waar­on­der ook vol­was­se­nen die tot de katho­lie­ke kerk toetre­den. 37 mis­die­naars telt de pa­ro­chie, nog zon­der de oudere acolieten.

Wat is het geheim? Na­tuur­lijk heeft het ook te maken met de omstan­dig­he­den van die plaats, maar zeker is be­lang­rijk dat de pastoor, diaken Eelke Ligthart en vrij­wil­li­gers om hen heen, hun best doen om mensen te leren kennen en actief bij het pa­ro­chie­ge­beu­ren te betrekken. Dat uitte zich bij­voor­beeld in de vormsel­vie­ring waarin kin­de­ren en vol­was­se­nen - li­tur­gisch helemaal verant­woord - hun inbreng had­den in ope­nings­woord, inlei­ding op de schuldbelij­denis, evan­ge­lie uit het evan­ge­lie­boek voor kin­de­ren met rollenspel, voor­beden, redenen tot dank­baar­heid en vredewens. De kin­de­ren in de kerk wer­den uit­ge­no­digd - zoals daar de gewoonte is - om het slot­lied mee te komen doen met het KISI-koor door het zingen en de uit­beel­ding van het lied .

Na afloop van de vie­ring was er een ont­moe­ting voor alle aanwe­zigen met soep, wafels, koffie, thee, enz. Heel veel mensen bleven voor dit gezellige en fees­te­lij­ke gebeuren dat zich in de pa­ro­chie­zaal binnen én buiten afspeelde.

Harte­lijke felici­ta­ties aan de vor­me­lin­gen en aan Merijn en Johan die de aan­stel­ling tot bui­ten­ge­woon be­die­naar hebben ont­van­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug