Arsacal
button
button
button
button


Met priesters in het heilig land

Viering 25 jaar Redemptoris Mater seminarie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 juli 2018 - 501 woorden

Vorig jaar bestond het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp 25 jaar. Ook het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van Berlijn was toen zo oud. Het plan kwam op bij deze semi­na­ries om de pries­ters die eruit waren voort geko­men uit te nodigen voor een bede­vaart naar het heilig Land. En zo gebeurde... Maar is het daar nu niet veel te warm? Niet warmer dan in Neder­land!

Ook de pries­ters die uit de beide andere met de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg verbon­den missio­naire Semi­na­ries (Keulen en Roermond) zijn gewijd, wer­den uit­ge­no­digd om mee te gaan. Zo kwamen er twee pelgrims­reizen met samen zo’n 75 pries­ters. Daar waren dus ook “onze” pries­ters bij en dus ben ik graag inge­gaan op de uit­no­di­ging om mee te gaan. Dat werd een gedeelte (de tweede helft van de veer­tien­daag­se pelgrimage) van de tweede en in aantal deel­ne­mers grootste reis waar ook de meeste van onze pries­ters bij waren. Het was een goede gelegen­heid om met hen en de anderen in contact te zijn en wat mij betreft ook een uiting van waar­de­ring voor hun inzet binnen de pa­ro­chies van ons bisdom.

De dagen die ik heb mee­ge­maakt waren voor mij bij­zon­der en mooi door de plaatsen die we hebben bezocht - en die voor mij bijna allemaal onbekend waren -, door de inlei­dingen en de catecheses die ter plaatse wer­den gegeven en de Eucha­ris­tie­vie­ringen vaak op bij­zon­dere plaatsen. Zo hebben we het mach­tige graf­mo­nu­ment voor Herodes bezocht - het Herodion - en de tegen­stel­ling ervaren tussen deze wrede en machtsbeluste vorst en het Kind dat vlakbij in de kribbe was geboren. Die mid­dag ston­den Ghetsemani en het graf van Maria daar vlak bij op het pro­gram­ma.

In Sichem (Nabloes) overwogen we de volgende dag het gesprek van Jezus met de Samari­taanse vrouw dat daar aan de put van Jakob heeft plaats gevon­den. Daarna ging de aan­dacht meer naar het Oude Testa­ment: de berg Gerazim - heilige berg van de Samaritanen - en het dorp van de Samaritanen daar vlak bij (inclusief ont­moe­ting met de Samari­taanse hoge­pries­ter) en een bezoek aan Silo, waar de verloe­dering van de clerus, de zonen van Eli, en de roe­ping van Samuel wer­den overwogen. Daarbij werd niet vergeten dit alles ook in een actueel licht te plaatsen... Beer Sheba en de put van Abraham, de Nabateeers in de woes­tijn, Hebron met de graven van de aarts­va­ders, En Gedi waar David koning Saul spaarde die in een grot zijn behoefte zat te doen, Massada waar de Zeloten massaal zelfmoord pleeg­den, Eilat, waar we veel hoor­den over de kerk en het ker­ke­lijk leven in de Golfstaten en daarna Jordanië met Petra, de berg Nebo waar Mozes stierf en kort gele­den een nieuwe, fraaie kerk is gebouwd; ook de vermoe­de­lijk echte plaats waar Jezus is gedoopt aan de over­kant van de Jordaan stond op het pro­gram­ma. Daar vernieuw­den we onze doop­be­lof­ten, zoals we dat in de Paas­macht doen.

De laatste dagen zullen zich weer in Israël afspelen. Zondag 29 juli keer ik weer terug.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug