Arsacal
button
button
button
button


Maria Tenhemelopneming: groot feest in Heiloo

met mgr. Herman Woorts

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 augustus 2018 - 262 woorden
Maria's Tenhemelopneming
Maria's Tenhemelopneming
Het 'ontslapen' van Maria (Dormitio)
Het 'ontslapen' van Maria (Dormitio)
Martijn Aerts met de vernuftige rozenkrans
Martijn Aerts met de vernuftige rozenkrans

Het was druk in Heiloo. De grote kapel was bijna geheel gevuld voor de fees­te­lij­ke heilige Mis bij het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Mgr. Woorts, bis­schop-referent voor bede­vaarten, was dit keer hoofd­cele­brant en predi­kant. Ook was er een kunste­naar op het hei­lig­dom aanwe­zig met een apparaat waarin een rozen­krans een teke­ning maakt...

Bij de fees­te­lij­ke vie­ring heb ik gecon­ce­le­breerd en voor en na de Eucha­ris­tie veel mensen kunnen spreken. De Mis was onder­deel van een gebeds­dag naar het model van de eerste zater­dag­vie­ringen: om 11.30 uur begon die met het rozen­krans­ge­bed, om 12.00 uur begon de Eucha­ris­tie en na een korte lunchpauze was er uit­stel­ling en stille aanbid­ding, daarna Lof en pro­ces­sie. Allemaal gelukkig héél katho­liek! We hebben een mooi geloof en Maria Ten­hemel­op­ne­ming is een prach­tig feest: in Maria zien we wat God met ons van plan is, Maria is ons 'lijntje met God'! Ook Mgr. Woorts sprak daarover in zijn homilie over Maria.

Er waren ver­schil­lende andere pries­ters geko­men om te con­ce­le­breren bij deze vie­ring, dat maakt het extra fees­te­lijk. Se­mi­na­risten had­den - bij afwe­zig­heid van de blauwe zusters, het is tenslotte vakantie­tijd - de kosters­werk­zaam­he­den op zich geno­men.

Martijn Aerts uit Hoorn heeft eer­der een voet­bede­vaart naar Rome gemaakt en daaruit een kunst­pro­ject laten voort­ko­men, dat hij bin­nen­kort op zijn web­si­te wil presen­te­ren. Op deze dag had hij een rozen­krans bij zich die in een apparaatje zat, dat bij het bid­den een bepaalde afdruk geeft; het bid­den wordt dus uitgedrukt in (abstracte) kunst. Het re­sul­taat heb ik nog niet gezien, maar dat komt bin­nen­kort wellicht... Ik ben benieuwd!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug