Arsacal
button
button
button
button


Staatssecretaris kent subidies toe...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 september 2012 - 184 woorden
tijdens de toespraak van staatssecr. Halbe Zijlstra
tijdens de toespraak van staatssecr. Halbe Zijlstra

Op 6 sep­tem­ber was staats­secre­taris Halbe Zijlstra in alle vroegte in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo om daar aan te kon­digen dat dit unieke gebouw een groot aan­deel mag krijgen in de subsidies van de kanjer­rege­ling die nu zijn toegekend en waardoor zes kerk­ge­bouwen, waar­on­der ook de "Boom"kerk in Am­ster­dam (H. Fran­cis­cus van Assisi), kunnen wor­den gerestaureerd voor een totaal­be­drag van 20 miljoen. Daar­naast wer­den voor 27 miljoen subsidies­rege­lingen voor andere res­tau­ra­ties moge­lijk gemaakt. Ook mw. Elvira Sweet van het IPO en gede­puteerde in Noord Holland en de weth­ou­der voor cultuur van de stad Haar­lem en ikzelf waren aanwe­zig.

De bij­een­komst, die om 9.00 uur begon, werd gehou­den in de gewelven van de ka­the­draal, waar de res­tau­ra­tie-werk­zaam­he­den in volle gang zijn. Staats­secre­taris Halbe Zijlstra mocht als 'vreugdebode', bren­ger van het goede nieuws zijn dat de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal kan wor­den door­ge­zet. Gelukkig!

Op de foto - die ik tij­dens de bij­een­komst heb geno­men - spreekt de staats­secre­taris de aanwe­zigen toe met naast hem de ple­baan, H.J. van Ogtrop, en de heer W. Eggen­kamp, die de ziel van en de motor is achter de restuaratie.

Terug