Arsacal
button
button
button
button


Caritas in het red light district

Op bezoek bij Kruispost van gemeenschap Oudezijds 100

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 september 2018 - 360 woorden
deelnemers aan het bezoek
deelnemers aan het bezoek
de kringen op de vloer van de kapel
de kringen op de vloer van de kapel
groepsfoto in de bibliotheek
groepsfoto in de bibliotheek

Vrij­dag 7 sep­tem­ber was ik op bezoek bij Kruis­post in de rosse buurt van Am­ster­dam met ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende PCI's (Parochiële Caritas in­stel­lingen) uit ons bisdom. Kruis­post geeft medische, psycho­so­cia­le en juri­dische zorg aan wie elders niet terecht kan.

Oude­zijds 100

Kruis­post gaat uit van de oecu­me­nische Communitaire ge­meen­schap Oude­zijds 100. Deze ge­meen­schap is na de tweede wereld­oor­log ontstaan, geïnspireerd door de pries­ter-arbei­ders in Frank­rijk. Een tiental mensen zijn volle­dig lid van de ge­meen­schap na een postulaat en noviciaat. Samen bid­den de leden morgen- en avond­ge­bed en weke­lijks zijn er nog andere vie­rin­gen en be­zin­ning. Op zon­dag gaan de leden naar de eigen kerk. Naast de leden wonen er ge­zins­le­den van de leden en mensen die opvang nodig hbebben, bij elkaar zo'n 75 personen. De ge­meen­schap en de tij­de­lijke bewoners zijn dan ook over verschllende pan­den ver­deeld (zie foto onder). Een wij­dere kring vormen de vrij­wil­li­gers, waar­van er zo'n tach­tig zijn, waar­on­der artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en anderen die op deze wijze iets willen doen voor de armsten en mensen in de marge. Dat zijn onder meer dak­lo­zen, onge­do­cu­men­teer­den, mensen in schul­den enzo­voorts.

Dienst Caritas en Kruis­post

Het bezoek was geor­ga­ni­seerd door drs. Ernst Meyknecht van de Dienst caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, die alles in goede banen leidde. Albertine van de Ge­meen­schap Oude­zijds 100 ver­telde over het mooie werk dat dui­de­lijk in een grote behoefte voorziet: de afgelopen jaren is de hulp­vraag stijgende. In 2016 kwamen er 325 unieke pa­tiën­ten die in de reguliere zorg niet goed terecht kon­den voor 7624 consulten. Ook vanuit de Caritas van het bisdom is vaker finan­cieel bij­ge­dragen aan dit mooie ini­tia­tief.

Het leven

Hart van de ge­meen­schap is de kapel, waar een stenen vloer (zie foto) uit­beeldt dat het Woord van God onder ons mensen is geko­men en daar steeds wij­dere kringen trekt. Die kringen gaan ook buiten op straat nog door: dat Woord van God is er ook voor de mensen die vaak om heel andere motieven het "red light district" bezoeken maar die mid­den in wat mensen vaak "het leven" noemen een open deur vin­den naar de kapel ter ere van Hem die het ware Leven is.

Het was een mooi en waarde­vol bezoek!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug