Arsacal
button
button
button
button


Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar

Mooi persoonlijk verhaal van Willem-Jan Otten En Rosita Steenbeek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 september 2018 - 525 woorden
Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar
Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar
Mr. Dries van Agt ontvangt een exemplaar van het boek
Mr. Dries van Agt ontvangt een exemplaar van het boek

Vrij­dag 7 sep­tem­ber vond tegen de avond in Ons’ Lieve Heer op Solder in Am­ster­dam een bij­zon­dere gebeur­te­nis plaats: de pre­sen­ta­tie van het nieuwe boek van Antoine Bodar ‘Vervulling in beke­ring’ begeleid door woor­den van Rosita Steenbeek, Willem Jan Otten, Dries van Agt en na­tuur­lijk van Antoine Bodar zelf. Het waren stuk voor stuk in­spi­re­rende teksten, al had Excellentie van Agt nog wel een opmer­king te maken...

In­spi­re­rende woor­den...

Antoine Bodar is pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij hield een uits­te­kende toe­spraak over het heilige, die ik nog weleens na zou willen lezen. Hij duidde aan dat velen Christus zijn gaan zien als een morele autori­teit - waardoor het chris­ten­dom en de kerk vooral tot bron van regel­ge­ving wor­den - en niet als Ver­los­ser. Maar de moraal, de ethiek vloeit voort uit de heilsgeheimen en het geloof en niet om­ge­keerd.

Rosita Steenbeek, in Rome woo­nach­tig op een steenworp van Antoine Bodar, gaf een mooi ge­tui­ge­nis over haar eigen geloofs­er­va­ring en haar bezoek aan vluch­te­lingen­kampen, waarover haar bin­nen­kort te publiceren boek zal gaan. Voor haar is het geloof een bron van vertroos­ting, hoop en vreugde. Mij trof onder meer haar opmer­king dat veel mensen het geloof vaarwel zeggen omdat zij in feite een kin­der­lijk geloof hebben, bijna een kleutergeloof: ze zien God als een soort Sin­ter­klaas die cadeautjes moet geven. Die God hebben zij vaarwel gezegd. Daartegen­over stelde zij een ander kin­der­lijk geloof, dat van een­vou­dig ver­trouwen en overgave.

Willem Jan Otten gunde ons een inkijkje in zijn weg naar de Kerk. Jaren zat hij naast zijn katho­liek gewor­den vrouw in de kerk, zon­der te com­mu­ni­ce­ren, tot hij op een dag 's morgens wakker werd met de zeker­heid dat hij eigen­lijk al katho­liek was. dat was het moment om zich bij de pastoor te mel­den.

Mr. Dries van Agt

Mr. Dries van Agt is 87 jaar, edoch vitaal en scherp van geest. In zijn toe­spraak ging hij in op de bijdrage over Jeroen Bosch in de nieuwe bundel van Antoine Bodar - om bei­der Brabantse wor­tels te onder­stre­pen - op die over Maria Magdalena, de ‘apostola apostolorum’, om toch even te pleiten voor het pries­ter­schap van de vrouw als remedie tegen het mis­bruik. Scherper was hij over de seksualise­ring van de maat­schap­pij, die erns­tige en brede gevolgen heeft.

Het boek

Leidraad van het nieuwe boek van Antoine Bodar ‘Vervulling in beke­ring’ is het li­tur­gisch jaar. Op dit moment heb ik het hele boek nog niet gelezen, maar ik heb erin gebla­derd en hier en daar gelezen wat Bodar schrijft over Advent, Kerst­mis, Pasen, de Drie­vul­dig­heid enzo­voorts. Erudiet en in fraai proza bespreekt Bodar tal van thema’s die - voor wie kennis wil nemen van wat het katho­lie­ke geloof hierover heeft te zeggen of zoekt naar een goede en schone formu­le­ring - in­spi­re­rend en verhel­de­rend zijn. Mij viel bij­zon­der een lan­gere bijdrage op over Maria met een sterk door de mario­lo­gische inzichten van Jozef Ratzin­ger/paus Bene­dic­tus XVI beïn­vloedde bena­dering van maria als dochter Sion en beeld van de Kerk.

Het boek is ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij ambo/anthos en kost € 21,99 of € 9,99 als E-book.

Van harte aan­be­vo­len!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug