Arsacal
button
button
button
button


Bezoek uit India

Pastoor George Paimpillil 25 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 september 2018 - 168 woorden

Bis­schop Remigius Inchananiyil was samen met kar­di­naal Adrianus Simonis, bis­schop Jozef Punt en mij aanwe­zig bij het zilveren pries­ter­feest van pastoor dr. George Paimpillil dat op zon­dag 9 sep­tem­ber werd gevierd. De Indiase bis­schop is in Europa om er de pries­ters en zusters uit zijn bisdom te bezoeken.

Kar­di­naal Simonis was als aarts­bis­schop van Utrecht verant­woor­de­lijk geweest voor de komst van pastoor George naar Neder­land. Het was daarom voor de jubila­ris bij­zon­der dat de kar­di­naal aanwe­zig kon zijn bij dit jubileum en de preek bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in Driehuis kon ver­zorgen. Bis­schop Remigius is de eigen bis­schop van de jubilerende pastoor.

De rondreis die hij door Europa maakt om de pries­ters en zusters uit zijn bisdom te bezoeken, maakte het moge­lijk dat hij op deze fees­te­lij­ke dag aanwe­zig was. Ook mgr. Punt en ik kwamen langs om de pastoor fe­li­ci­te­ren, die al vele jaren in ons bisdom werk­zaam is en die momenteel pastoor is van de samen­wer­kende pa­ro­chies van Haar­lem Noord (Maria­kerk en H. Adalbertus), Santpoort-Noord, IJmui­den en Driehuis.

Terug