Arsacal
button
button
button
button


Sint Urbanus voor groot deel in rook en vlammen opgegaan

Bovenkerkse kerk afgebrand

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 september 2018 - 276 woorden
De kerk in betere dagen: bij de feestelijke heropening in mei 2016
De kerk in betere dagen: bij de feestelijke heropening in mei 2016

Toen het gebeurde was ik nog in Lourdes met de bede­vaart van het Huis, maar ook daar drong het nieuws on­mid­del­lijk door: de pas gerestaureerde neogothische Cuijpers­kerk van Boven­kerk is zater­dag (16 sep­tem­ber) afgebrand. Het is niet de eerste keer in ons bisdom dat zoiets gebeurt.

De bis­schop, mgr. Jozef Punt, is zon­dag meteen naar Boven­kerk gegaan om de toestand in ogenschouw te nemen en een teken van meeleven te geven. Dat werd erg op prijs gesteld. Na­tuur­lijk hebben we in Lourdes ook voor de pa­ro­chie­ge­meen­schap in Am­stel­veen-Boven­kerk gebe­den, voor alle vrij­wil­li­gers, be­stuurs­le­den en het pas­to­raal team die een grote klap te ver­werken krijgen en nu voor een grote opgave staan.

Nog geen twee-en-half jaar gele­den was ik in Boven­kerk voor de fees­te­lij­ke herope­ning van de kerk na jaren van res­tau­ra­tie. Het rijks­mo­nu­ment zag er tiptop uit. Nu was ook de res­tau­ra­tie van het orgel gereed en met de vrij­wil­li­gers werd een fees­te­lij­ke dag gevierd, toen vlak daarop dit vre­se­lijke gebeurde.

Het is niet de eerste keer dat een kerk in ons bisdom dit lot trof: in 2002 werd de neogothische kerk van Nib­bix­woud (St. Cunera) door brand getroffen, eerder dit jaar (mei 2018) gebeurde dat met de kerk in Limnmen.

Hoe het nu precies verder gaat? De bouwinspecteur van het bisdom is in overleg met de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur, monu­menten­zorg, de verzeke­ring en alle betrok­ke­nen. Dat overleg moet eerst wor­den afgewacht voordat daar uit­spra­ken over kunnen wor­den gedaan.

Intussen wens ik de pastoor, het bestuur en pas­to­raal team en alle pa­ro­chi­anen van harte veel sterkte met het verlies van hun mooie kerk en alle problemen die daaruit voort­vloei­en en hoop dat er goede oplos­singen gevon­den kunnen wor­den.

Terug