Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van Steven van Weede

Hoofd Personeelszaken bisdom met pensioen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 september 2018 - 165 woorden
De bisschop spreekt St. van Weede toe
De bisschop spreekt St. van Weede toe
met aalmoezenier Paul Vlaar
met aalmoezenier Paul Vlaar
Afscheid van Steven van Weede

In het bis­schops­huis bij de ka­the­draal in Haar­lem werd op don­der­dag­mid­dag 20 sep­tem­ber fees­te­lijk afscheid geno­men van Jhr. mr. Steven van Weede die vanaf het jaar 2000 hoofd Personeels­zaken en vice-kanselier van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is geweest.

Tijdens een geanimeerde receptie wer­den harte­lijke woor­den ge­spro­ken door de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, die waar­de­ring uitsprak voor zijn naaste mede­wer­ker gedurende zovele jaren in alles wat benoe­mingen en andere personeels­zaken betreft. De trouw, de discretie, de harte­lijke be­trok­ken­heid en het geloof van het ver­trek­kende Hoofd Personeels­zaken wer­den door de bis­schop in het licht gesteld, die aan Jhr. S.R.K.M. van Weede de Bavopen­ning uitreikte als teken van waar­de­ring en dank­baar­heid. Se­cre­ta­ris-generaal diaken Eric Fennis voegde daaraan een gees­tige toe­spraak toe waarin hij de eigen kenmerken van de persoon en de inzet van de heer van Weede op harte­lijke wijze de revue liet passeren.

Van harte wensen we de heer Van Weede alle goeds en zegen toe voor hem­zelf en zijn echt­ge­note en voor hun hele gezin!

Terug