Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning voor Patrick Versteeg

Vrijwilliger voor het Ziekenapostolaat

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2018 - 157 woorden

Zondag­mid­dag 7 ok­to­ber mocht ik de Bavopen­ning, dio­ce­sane onder­schei­ding van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, uitreiken aan Patrick Versteeg, die zich al meer dan 25 jaar inzet voor het Ziekenapos­to­laat.

Het was voor Versteeg een grote verras­sing toen ik on­ver­wachts binnen kwam tij­dens de vie­ring van zijn 44e ver­jaar­dag. Nog groter werd zijn verras­sing toen ik met mijn toe­spraakje begon en hem de Bavopen­ning mocht uitreiken als een teken van waar­de­ring voor alles wat hij in 26 jaar tijd voor het Ziekenapos­to­laat had gedaan.

Zo heeft hij twin­tig jaar gele­den al de digitalise­ring van het adressenbestand voor zijn reke­ning geno­men en daar een eigen pro­gram­ma voor ont­wor­pen. De digitalise­ring van de nieuws­brief behoort even­eens tot zijn werk. Tevens stond hij klaar voor allerlei voor­ko­mende werk­zaam­he­den. Het Ziekenapos­to­laat is sinds enkele jaren regel­ma­tig op Radio Maria te be­luis­te­ren en ook dat is een be­lang­rijke manier om met de zieken in contact te tre­den.

Harte­lijk dank voor al je inzet voor dit mooie doel.

Terug