Arsacal
button
button
button
button


Zonnepanelen en Led-verlichting in ‘groen’ seminarie

Mag je een teken vragen?

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 16 oktober 2018 - 457 woorden
Zonnepanelen en Led-verlichting in ‘groen’ seminarie
De nieuwe zonnepanelen
De nieuwe zonnepanelen
Kloostergang met Led-verlichting
Kloostergang met Led-verlichting

Maan­dag­avond 15 ok­to­ber was ik op bezoek in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie om de staf en se­mi­na­risten te ont­moe­ten en met hen de Eucha­ris­tie te vieren. Maar eerst zijn we naar de Led-ver­lich­ting en de zonnepanelen gaan kijken...

Het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie in Nieuwe Niedorp is bestemd voor de kan­di­da­ten die in de pries­ter­oplei­ding van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn en de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Het semi­na­rie leeft van giften en het is dan ook dankzij sponsoren dat een aantal milieu-vrien­de­lijke maat­regelen kon wor­den geno­men, die op den duur tevens kostenbesparend zijn: in de kloostergangen van het gebouw is fraaie led-ver­lich­ting aan­ge­bracht (de gang komt nu nog mooier uit) en achter het semi­na­rie is een zonne-park te vin­den dat voldoende energie moet leveren voor de gebouwen en de moge­lijk­heid biedt om aan het net energie te gaan leveren. Kortom: in Nieuwe Niedorp staat een groen semi­na­rie.

In de Eucha­ris­tie heb ik een homilie gehou­den; in die Mis was de evan­ge­lie­le­zing van de dag Lc. 11,29-32 waarin Jezus zegt dat het een verdorven geslacht is dat om een teken vraagt en dat geen ander teken zal wor­den gegeven dan dat van Jona. Het lijkt er dus op dat de Heer het niet zo op tekens heeft. Maar tekens zijn er in soorten.

In het oude testa­ment vroeg Gideon om een teken, meermalen zelfs (Recht. 6, 17 en Recht 6. 36-37), Mozes moest een teken geven aan Farao met zijn staf die in een slang ver­an­der­de en de profeet Jesaja moest koning Achaz namens de Heer zeggen dat die om een teken moest vragen en toen die dat niet wilde, kreeg hij het teken toch: De maagd zal zwan­ger wor­den en een kind baren (Jes. 7).

Zacharias wilde even­eens een teken in het Lucas evan­ge­lie dat de bood­schap dat hij vader van Johannes de Doper zou wor­den, waar was, maar dat werd niet op prijs gesteld. Thomas tenslotte wilde zijn vin­ger in de plaats van de nagelen kunnen steken voordat hij zou geloven. Hij kreeg het, maar wel met een licht verwijt: zalig die niet zien en toch geloven.

Wat in het evan­ge­lie van Lc. 11 gebeurde, gaat nog iets ver­der: er is een onwelwillende hou­ding, niet van geloof: God moet het hun maar bewijzen en dan zullen de mensen wel zien en oor­de­len... Maar het basis­te­ken, het meest fun­da­men­tele teken dat God ons geeft is het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus Christus, het paas­mys­te­rie.

Als we op die basis en dus de basis van het geloof zoeken naar een beter verstaan van Gods wil, zal de Heer ons wel ingeven wat we moeten doen en dus in zekere zin een teken geven. Een teken mogen we vragen als het voort­komt uit ons verlangen om die wil van God beter te verstaan en te volgen...

Terug