Arsacal
button
button
button
button


Besturen in de Kerk...

nieuwe kerkbestuursleden bijeen in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 september 2012 - 328 woorden
kerkelijk wetboek en 'Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk'
kerkelijk wetboek en 'Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk'

Zater­dag 22 sep­tem­ber waren de nieuw benoemde kerk­be­stuurs­le­den bijeen in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo voor een studie- en ont­moe­tings­dag. Ver­schil­lende inlei­ders maakte de be­stuurs­le­den weg­wijs in de ver­schil­lende aspecten van het ker­ke­lijk leven waar­mee de besturen te maken hebben.

De dag werd geopend door drs. M. Frederiks van de bisdomme­lijke dienst Regio­vor­ming en Kerkop­bouw; mgr. M. de Groot hield een algemene inlei­ding over de bestuur­lijke inrich­ting van de katho­lie­ke kerk, ikzelf voegde daaraan een korte intro­duc­tie toe in ver­schil­lende ver­an­de­ringen die in het bisdom op bestuur­lijk terrein plaats­vin­den, daarna von­den er work­shops plaats over onder meer de finan­ciële verant­woor­de­lijk­he­den van een kerk­bestuur, de regio­vor­ming, de leden­ad­mi­ni­stra­tie en automatise­ring en ver­schil­lende civiel­rechte­lijke aspecten. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze dag bijwoonde, maar ik was onder de indruk van de compacte en dege­lijke in­for­ma­tie­voor­zie­ning die de kerk­bestuurle­den goed op weg kan helpen.

De taak van het kerk­bestuur (ook pa­ro­chie­bestuur genoemd) ligt voor­na­me­lijk op het vlak van het beheer van het pa­ro­chi­aal vermogen en de doel­ma­tige aanwen­ding daar­van. Daar­naast adviseert het bestuur in pas­to­rale en li­tur­gische aan­ge­le­gen­he­den. Aan de pastoor is de lei­ding van de pa­ro­chie toe­ver­trouwd.

Bij de kerk­pro­vin­cie is het Alge­meen Regle­ment voor het Bestuur van een Pa­ro­chie te ver­krij­gen (ook te down­loa­den op de web­si­te rkk.nl, onder kerk­recht). Daar­naast is de Nota Nieuwe tij­den, nieuwe wegen van belang. De grote lijnen van het ker­ke­lijk recht en van de taak van het kerk­bestuur vindt men toe­ge­licht in mijn boek Ker­ke­lijk recht, hand­boek voor de pas­to­rale praktijk, waar­van de laatste editie in 2011 bij uit­ge­ve­rij Colomba is ver­sche­nen (www.colomba.nl).

De in­kom­sten van de pa­ro­chies komen voor ongeveer een­derde van de actie kerk­ba­lans, voor een­derde uit collecte, stipendia, rouw en trouw, en voor een­derde uit het vermogen. De laatste jaren lopen de in­kom­sten uit de actie kerk­ba­lans iets terug.

Tussen de work­shops door en tij­dens de lunch was er volop gelegen­heid tot ont­moe­ting en ook dat is een waarde­vol aspect van zo'n dag.

Terug